Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus töölised koju saata, kui tal pole tööd anda?11.11.2012

Tööandja väidab, et talvekuudel pole tal töölistele tööd anda ja sunnib meid kodus olema. Teada ei ole üldse see, kas me peame olema kodus kuu, 2 kuud, 3 kuud või ka ainult paar nädalat. Kas tööandjal on see õigus? Ja kui on, kas siis meil on õigus saada ka raha selle eest? Või peamegi kodus olema ilma rahata. Kuidas meie, kui töölised, peaksime käituma.
Teid ette tänades.
Lugupidamisega

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eeldan, et tegu on tähtajatu töölepinguga. Sellisel juhul on töö mitteandmise korral tööandjal kohustus maksta keskmist töötasu.

Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü (TLS § 35).
Teine võimalus on töötasu vähendamine kuni kolmeks kuuks ühe aasta jooksul, kuid see eeldab ka proportsionaalselt töökoormuse vähendamist, millele järgnevad allpoolnimetatud reeglid.
Töötasu vähendamisel töö mitteandmise korral on tööandjal õigus temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töötasu kuni kolmeks kuuks mõistliku ulatuseni ning seda vaid 12-kuulise ajavahemiku jooksul (TLS § 37 lg 1).

Töötasu vähendamisel on töötajal õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed, kus tööandja ei saa nõuda ka töötajalt täies mahus töö tegemist.

Töötasu alandamiseks, kuivõrd tegemist on erandliku olukorraga, peab tööandja olema täitnud eeltingimused:
1) enne töötasu alandamist tuleb tööandjal pakkuda töötajale teist tööd, kui see on võimalik;
2) teise töö pakkumine ei tohi kahjustada töötaja huve;
3) tööandja kaasab töötajate esindajaid või töötajaid tekkinud olukorras lahenduste leidmisse, mis viiksid mõlema poole huve arvestavate lahendusteni.
Töötasu vähendamisest on tööandja kohustatud teavitama töötajat vähemalt 14 kalendripäeva ette, mis annab võimaluse töötajale otsida endale ajutiselt või alaliselt teine töö.
Töötasu vähendamise juhtudel on töötajal õigus tööleping üles öelda ning saada töölepingu ülesütlemise hüvitist sarnaselt olukorraga, kui tööandja ütleb töölepingu üles majanduslikel põhjustel ehk siis töötajal on õigus saada nn koondamishüvitist, kui ütleb töölepingu üles TLS §37 lg 1 põhjusel.

Lepingureeglitest kinnipidamist ja õiglaseid otsuseid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu