Tööõigus


Küsimus: Kas oma elukohast 150 km kaugele pakutavat teenistuskohta saab pidada samaväärseks?31.01.2013

Tere! Olen tegevteenistuses kaitseväelane. Kasvatan kolme alaealist last, neist noorim hetkel kahe aastane. Minu ametikoht kaotati praegusest struktuurist ja mulle saadeti teatis, et edaspidi asub minu teenistuskoht praegusest ca 150 km kaugemal. Kas antud tingimustel ei peaks mulle pakkuma koondamist? Põhjenduseks mittekoondamisele on see, et mulle pakutakse kaitseväes samaväärset teenistuskohta. Kas oma elukohast nii kaugele pakutavat teenistuskohta saab pidada samaväärseks? Tsiteerides kaitseväge, kes viitab kaitseväeteenistuse seadusele, millega on tal õigus teenistuse erilaadi huvides põhiseaduse tasandil piirata kaitseväelaste õigust valida vabalt elukohta ja arvab, et teenistuspiirkondade muutumine on kaitseväeteenistuse loomulik osa.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kehtivas kaitseväeteenistuse seaduses on loetletud teenistusalased piirangud, kus tõepoolest puudub selgesõnaline piirang põhiseadusliku õiguse kohta valida vabalt elukohta. Samas eeldavad kaitseväele püstitatud ülesanded kaitseväe mobiilsust. Riigi ja selle kodanike julgeolek väheneks oluliselt, kui kaitseväe struktuuriüksus või selle osaks olevad kaitseväelased saaksid keelduda teenistuskohustuste täitmisest põhjendusega, et see teenistus viib nad harjumuspärasest elukohast liiga kaugele. Kaitseväele pandud ülesannete täitmiseks ja kaitseväesisese mobiilsuse tagamiseks on seaduseandja reguleerinud kaitseväelase ametikohalt vabastamise ja määramise teisele ametikohale KVTS § 105 (Ametikohalt vabastamine seoses koondamisega koos määramisega teisele ametikohale). Kui samaastmeline ametikoht asub teises piirkonnas, siis vastavalt KVTS § 162 kuuluvad hüvitamisele ümberasumise kulud. Juhin tähelepanu asjaolule, et seadusega on määratletud kaitseväelase õigus hierarhiliselt SAMAASTMELISELE AMETIKOHALE, mitte geograafiliselt SAMAVÄÄRSELE TEENISTUSKOHALE. Samaastmelise ametikoha mõiste on üheselt määratletud KVTS § 15 lg 2 p 3. Kui Teile on määratud uus, samaväärne ametikoht ja koondamisel on järgitud KVTS § 106 (Sõjaväelise auastmega ametikohtade arvu ülempiiri vähendamise korral tegevteenistusse jäämise eelisõigus) nõutud protseduure, siis ei ole Teil minu hinnangul alust keelduda teenistusülesannete täitmisest ega nõuda koondamist. Seadus näeb ette võimaluse tegevteenistuse lõpetamiseks kaitseväelase algatusel, kui kaitseväelane peab tegema valiku oma isiklike eelistuste (eraelu, pere, hobid vms) ja riigi teenimise vahel.
Soovides isiklikult õigeid valikuid ja kaitsevõimelist kaitseväge:

Tiit Kruusalu
Maaväe staabi
personaliosakonna ülesehitaja ja esimene ülem