Tööõigus


Küsimus: Töötasu maksmine pankroti korral02.02.2011

Tere,
17.01.2011 suleti ajutiselt kohvik, kus töötasin. Täna aga teatas tööandja pankrotist ja tahab lepingut lõpetada. Kuidas peaksin käituma, kes maksab välja teenitud palga?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere!
TLS § 89 lg2 p2 on tööandjal õigus majanduslikel põhjustel tööleping erakorraliselt üles öelda.
Töötukassa kaudu on võimalik taotleda tööandja maksejõuetuse hüvitist.
Maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse (pankrot või pankrotimenetluse raugemine) tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.
Maksejõuetuse hüvitise saamine ei sõltu töötuskindlustusstaažist -töötajal on õigus saada hüvitist sõltumata sellest, kas ja kui kaua tema tööandja on tasunud töötuskindlustusmakseid.
Maksejõuetuse hüvitise suurust arvestatakse saamata jäänud tasude liikide kaupa ja hüvitise summadel on alljärgnevad ülempiirid:
saamata palk hüvitatakse kuni töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis;
saamata puhkusetasu hüvitatakse kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis;
töölepingu lõpetamise hüvitust hüvitatakse kuni töötaja kahe kuu brutotöötasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis.
Maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks esitab töötukassale avalduse pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur. Hüvitist saab taotleda pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist kohtu poolt.

Lugupidamisega,
Merike

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu