Tööõigus


Küsimus: Töölepingus on kokkulepe, kuid ületundide eest ei maksta09.05.2011

Kuidas tuleb toimida, kui ei maksta ületundide eest? Lepingus on kirjas, et kvartalis makstakse, kuid meie võime sellest ainult unistada.
Tänan

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 28 lg 2 p 2 alusel on tööandja kohustatud maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.
Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö).
Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul (TLS § 44 lg 1).
Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas (TLS § 44 lg 6).
Kuidas näeb välja lepingu täpne sõnastus, on kahjuks mulle teadmata, kuid antud informatsioonist loen välja, et osa töötasu on saamata ning see viitab tööandjapoolse kohustuste rikkumisele. Ületunnitöö tuleb töötajale kinni maksta, kui on kokku lepitud, et see hüvitatakse rahas.
Soovitan alustada järgmisest:
1) Küsida tööandjalt tööajaarvestuse kohta kirjalikku tõestust (tööajaarvestustabelit);
2) Paluda selgitust ületundide eest tasustamata jätmise kohta (kirjalikult);
3) Registreerida tööinspektori (tasuta) vastuvõtule või personali- ja tööõigus küsimustega tegeleva spetsialisti juurde, kes oskab analüüsida antud olukorda ning õigeid lahendusi pakkuda;
4) Õigus tööleping erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (viivitanud töötasu maksmisega TLS §91 lg2 p2);
5) Õigus saamata jäänud töötasu nõuda tööandjalt välja töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu.
Ka siin soovitan kindluse mõttes kasutada selle ala spetsialisti abi olukorra hindamisel ning avalduse koostamisel.

Õigeid valikuid soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu