Tööõigus


Küsimus: Asutuse reorganiseerimine ja koondamine18.05.2011

01.04.2008 jäin dekreeti (töökoht põhikool). 2008. aasta juunis said minu kolleegid teate koondamisest. Põhikool reorganiseeriti lasteaed-algkooliks, minule mingit teadet reorganiseerimisest ei saadetud. 20. mail 2011 lõpeb minu lapsehoolduspuhkus ja ma peaksin asuma tööle. Veebruaris 2011 sain teate, et soovitakse poolte kokkuleppel lõpetada minuga töösuhe (kompensatsiooniks saaksin 1 kuu keskmise töötasu), olen selles põhikoolis tööl alates 01.09.1999. Mina sellele teatele alla ei kirjutanud ja tingimustega ei nõustunud. Direktor ei soovi minu koondamist, sest ei taha maksta koondamisrahasid. Kas mul on õigus nõuda minu koondamist (mitteametlikult teatas ta, et loob mulle uue töökoha, kuna vana töökohta alles pole, olen hariduselt eripedagoog)? Kui ma ei nõustu mulle loodava ametikohaga, kas siis jään koondamisrahadest ilma ja kuidas toimub siis töölepingu lõpetamine? Kui asutus reorganiseeritakse, kas siis vanad töölepingud lähevad automaatselt üle uude asutusse või lõpetatakse vana tööleping ja koostatakse uus? Kust saaksin abi oma huvide kaitsmiseks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingud lähevad muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust (TLS § 112 lg 1).
Ettevõtte üleandja ja omandaja esitavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis usaldusisikule või nende puudumisel töötajatele aegsasti, kuid hiljemalt üks kuu enne ettevõtte üleminekut teatise, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) kavandatav ettevõtte ülemineku kuupäev;
2) ettevõtte ülemineku põhjused;
3) ettevõtte ülemineku õiguslikud, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed töötajatele;
4) töötajate suhtes kavandatavad meetmed (TLS § 113 lg 1).

Teie kirjast loen välja, et Teie ametikoht on koondatud ning tööandja pole ülaltoodud ettekirjutusi täitnud.
Tööandja ei või töölepingut üles öelda koondamise tõttu isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust, seega saab ta teha seda siis, kui naasete tööle. Kuna Teie puhul oleks etteteatamise tähtaeg 90 päeva, siis on ta sellega juba hiljaks jäänud ning katsetaski võimalust teha seda poolte kokkuleppel. Paraku ei saa töösuhe lõppeda poolte kokkuleppel, kui üks pool sellega nõus ei ole ning algatus tuleb tööandjalt. „Poolte kokkuleppel“ tähendab sisuliselt Teie sooviavaldust töölt vabastamise kohta. Võite edastatud teatisele teha märke sellega mittenõustumise kohta, sest eelkõige tõestab allkiri teate kättesaamist, mitte nõustumist.
Olemasoleva informatsiooni põhjal on raske midagi täpsemalt vastata, kuid juhul, kui tööandja ei soovi Teiega töösuhet jätkata, tuleb tal tööleping erakorraliselt üles öelda ning seda ametikoha koondamise tõttu.
Koondamise korral on tööandjal kohustus maksta Teile hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1), arvestades Teie staaži tööandja juures, maksab Töötukassa Teile lisa Töötuskindlustuse seaduse alusel. Juhul, kui töölepingu erakorralisest ülesütlemisest teatatakse Teile ette vähem kui 90 päeva, siis on Teil õigus saada tööandjalt hüvitist etteteatamistähtajast puudu jäänud päevade eest (TLS § 100 lg 5).
Poolte kokkuleppel on muidugi võimalus pakkuda Teile teist ametikohta, mis mõlemaid pooli rahuldaks.

Mõistlikke lahendusi ja kindlat töösuhet soovides,

Merike Michelson
info@metiabi.eu

http:// www.metiabi.eu