Politsei


Küsimus: Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa?28.01.2021

Tervist!
Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa? Seadusest sain niipalju, et juriidiline isik tohib aga füüsilise isiku kohta ei saanud midagi.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimusele vastab Relvaseaduse § 50 lg 2, et ka füüsilisest isikust relvaloa ja relva omanik võib avalikus koha relva kanda aga VARJATULT.

§ 50. Relva ja laskemoona kandmise üldine kord
(1) Relva ja laskemoona võib kanda isik, kellel on vastav relvaluba või relvakandmisluba. Kui isikul on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole relvaloa kaasaskandmine kohustuslik.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

(2) Relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas varjatult ning viisil, mis välistab nende kadumise või sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku kahju tekitamise. Kantava tulirelva, välja arvatud revolvri padrunipesas ei tohi olla padrunit.