Politsei


Küsimus: Kas on lubatud suitsetada poodide ja muude ettevõtete ladude uste juures, kust kaudu toimub toiduainete vedu?14.11.2022

Tere
Kas on lubatud suitsetada poodide ja muude ettevõtete ladude uste juures, kust kaudu toimub toiduainete vedu?
Kuna olen kaubavedaja, siis puutun palju kokku sellega, et viies poodi toidukaupa, siis poetöötajad pidevalt suitsetavad lao ukse juures, kust ma toidukaupu läbi viin, need kaubad selgelt puutuvad selle suitsuga kokku, mida inimesed pärast poest ostavad.
Kas selline asi on seaduslik?
Kui ei ole, siis kuhu peaksin sellest teatama ja kas keegi ka reaalselt probleemiga tegelema hakkab?

Kui selline asi on keelatud, siis kas kuidagi on ka määratud meetrid, mitu meetrid eemal peab suitsetaja olema? Sest suits tuleb lao ukse juurde kohale ka 20m kauguselt kenasti ja puutub toiduainetega kokku, kuid tavaliselt tossavad sealsed töötajad otse ukse kõrval.
Kahjuks ei kohta ma seda probleemi ainult toidupoodidel, vaid on ka muid ettevõtteid, kelle puhul just köögi ukse juurest suitsetatakse meeletult.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Järgnev pikk tekst lühidalt. Seadus keelab suitsetamise ruumides, avalikus ruumis suitsetamist ei keela. Aga murega võib alati pöörduda ettevõtte poole ja juhtida sellele tähelepanu.


https://www.riigiteataja.ee/akt/104012021017

2. jagu
Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad
§ 29. Suitsetamiseks keelatud kohad
(1) Suitsetamine on keelatud:
1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
3) apteegi ruumides;
4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
5) müügikoha müügisaalis;
[RT I, 04.01.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
7) ettevõttes, kus pakutakse ja osutatakse kliendile teenust, välja arvatud majutusettevõttes;
[RT I, 04.01.2021, 1 - jõust. 01.05.2021]
8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
18) jalakäijate tunnelis;
19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse elektroonilisele sigaretile ja uudsele suitsuvabale tubakatootele ning lõike 1 punkte 1 ja 2 ka teistele tubakatootega sarnaselt kasutatavatele toodetele.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

§ 30. Kohad, kus suitsetamine on piiratud
(1) Käesoleva seaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise või uudse suitsuvaba tubakatoote tarvitamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõiget 3 ning käesoleva seaduse § 31.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

(2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis:
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]
1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
2) kõrgkooli ruumides;
3) kultuuriasutuse ruumides;
4) vabaajakeskuse ruumides;
5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

(3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
3) ruum on alarõhuline;
4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

(4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piiranguid kohaldatakse ka elektroonilise sigareti ja uudse suitsuvaba tubakatoote tarvitamisele.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

§ 31. Suitsetamine toitlustusettevõttes
(1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine ja uudse suitsuvaba tubakatoote tarvitamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.

(3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

§ 32. Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise, nende toodete käitlemise korra, sealhulgas registreerimisele esitatavate nõuete ja nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete, samuti nende toodete Eestisse toimetamisega seotud keeldude ja piirangute järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
[RT I, 19.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]
2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra, nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise ja elektroonilise sigareti seadmele kehtestatud nõuete täitmise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja müügiedenduse keelu järgimise üle;
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
3) valla- ja linnavalitsused – tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toote jaemüügiga seotud nõuete ning nende toodete tarbimise keeldude ja piirangute, välja arvatud suitsetamisruumile kehtestatud nõuded, täitmise üle oma haldusterritooriumil;
4) Terviseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote koostisest teavitamise, teatavatest erinimekirja kantud lisaainetest teavitamise ja uudsest tubakatootest teavitamise kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ning suitsetamisruumile kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 01.06.2017]
5) [kehtetu - RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
6) politseiametnik – alaealisele kohaldatava tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote tarbimise keelu ja piirangute järgimise üle.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]