Politsei


Küsimus: Kuidas saan väärteomenetluse raames vastulauset tehes lisada tõendina videosalvestise?23.01.2012

Lugupeetud juhtivkriminaalametnik Andero Sepp
Tänan Teid vastuse eest.

Küsisin oma eelmises küsimuse, kas on võimalik esitada tõendina politseiametnikule videosalvestist mingi sündmuse toimumise tagajärjel. Näiteks: toimunud on liiklusõnnetus, osapooled vaidlevad sõidueesõiguse üle (foorituled), jne. ning kogu situatsioon on salvestatud ja tuvastatav salvestise alusel
Teie vastasite:
Neid seadmeid võib loomulikult tõendina kasutada ja tihtipeale teevad need elu lihtsamaks nii politseile kui ka kannatanule.

Kuidas toimub siis ametlikult selle nn videosalvestise esitamine tõendina sündmuskohal või siis hiljem politseiasutuses?
Kokkuvõtvalt: milline seadusandlik akt reguleerib sellise tõendi vormistamise ja esitamise korda?

Eelneva kirjutise selgituseks lisaksin, et vaatasin ühte Venemaal tehtud videot ja sellest videost nähtub, et Venemaal tehtavas protokollis on olemas lausa selline koht, kuhu märgitakse videosalvestaja tüüp ja number ning eraldi lisatakse salvestise andmekandja protokolli juurde kui asitõend. Enne seda peab võimaldama teisele osapoolele teha sellest koopia kas salvestaja sisemällu või mõnele teisele salvestusfunktsiooni omavale seadmele.
Selle tegevuse tulemusena saab viia miinimumini riski-salvestise hilisem töötlemine, kuna mõlemal osapoolel on esialgne variant. Ja alati saab kahtluse korral, kas salvestist on töödeldud, tugineda eksperdi arvamusele.

Kas meil Eesti Vabariigis on samuti väärteomenetluse protokollis selline võimalus olemas?

Samuti jääb mulle arusaamatuks videosalvestise esitamise võimalus tõendina, juhul kui on tehtud minu kahjuks väärteomenetluses otsus ja ma kavatsen esitada internetis vastulause ja koos sellega videosalvestise tõendina. Kehtiva korra järgi saan vastulauses tõendina esitada ainult dokumente, kas vahetult või elektrooniliselt, st digitaalselt. Kuna dokumendi mõiste ei ole samane digitaalse andmekandjaga (pean silmas videosalvestist) siis puudub ka selle esitamise võimalus.
Kuidas sellisel juhul käituda?

Lugupidamisega ja ette tänades,
TK

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kuidas toimub siis ametlikult selle nn videosalvestise esitamine tõendina sündmuskohal või siis hiljem politseiasutuses?

Selle esitamine tõendina toimub lausega: "Mul on autos salvestusseade, millel on liiklusõnnetuse toimumine fikseeritud." Hea oleks kui seda öeldaks politseile vahetult sündmuskohal. Hilisem esitamine võib tekitada küsimusi tõendi kujunemise kohta.

Milline seadusandlik akt reguleerib sellise tõendi vormistamise ja esitamise korda?
Sellise tõendi vormistamise ja esitamise korra kehtestab kriminaalmenetluse seadustik.

Videosalvestise esitamine tõendina peale kohtuvälise menetleja otsust saab toimuda kohtus, kui otsus vaidlustada, kus tõendi kasutamise lubamise otsuse võtab vastu kohtunik.
Kuidas selline tõend lisada dokumentaalselt? Vastulauses esitada: "Liiklusõnnetuse toimumine on salvestatud videosalvestuseadmel nrXXXXXXXX. Salvestisel on näha kuidas... (lühike kirjledus nähtust)... .
Seda, kuidas videot vastulausega kaasa panna, peate küsima konkreetselt adressaadilt. Kõige lihtsam ja õigem oleks video kopeerimine andmekandjalt otse CD plaadile ja esitada plaat kohtule füüsiliselt. Sellekohane märkus lisada ka vastulausele. Kui pidasite silmas, et Teile koostati väärteoprotokoll ja väärteomenetluse otsust ei ole veel tehtud, siis kehtib sisuliselt sama jutt, ainult et kohtu asemel on adresaadiks protokolli koostanud poltiseiasutus.

Eestis ei ole protokollis eraldi lahtrit videosalvestaja kasutamise kohta. Aga selle kasutamine märgitakse ülekuulamise protokollis. Sisuliselt on video tõendina kasutamise kohapealt oluline, et oleks tagatud videosalvestise tõendiks kujunemise jälgitavus. Kõige parem viis selle jaoks on sündmuskohal politseinikele öelda, et Teil on õnnetuse toimumine kaameraga fikseeritud. Edasi on juba menetleja otsustada, kuidas toimub selle salvestise politsei valdustesse võtmine. Võimalusel kopeeritakse salvestis sündmuskohal seadmest politsei andmekandjale. Teine võimalus on salvestusseadme või selle andmekandja (mälukaardi) võtmine asitõendiks ja sealt hiljem meie andmekandjale video kopeerimine. Viimase sammuna vormistatakse video asitõendiks videovaatluse ja selle protokollimise teel.