Politsei


Küsimus: Kas relvaluba on võimalik tagasi saada, kui lõpeb 5-aastane kriminaalkaristus?30.01.2012

Kas relvaluba on võimalik tagasi saada, kui lõpeb 5-aastane kriminaalkaristus?
Kui jah, siis järelikult algab kõik valgelt lehelt. Kas võetakse arvesse ka eelnevaid korrarikkumisi seoses relvadega, millede kohta küll puudub märge, kuid on võimalik kasvõi järelpärimise teel tuvastada. Kes või missugune komisjan relvaloa tagasisaamist otsustab?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Relvaseaduse § 36. Füüsilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud sätestab järgmist:
§36 lg 1 p 6 Soetamisluba ega relvaluba ei anta füüsilisele isikule, kes on kriminaalkorras karistatud;
Küll aga on riigikohus tunnistanud selle punkti põhiseadusega vastuolus olevaks. Ning kuni vastavate muudatuste sisseviimiseni seadustes tuleb kasutada kaalutlusõigust, ehk iga kriminaalkorras karistatud isiku relvaloa taotlus tuleb eraldi läbi vaadata ja hinnata kuriteo toime pannud isikut ja tema poolt toime pandud tegu.

Relvaloa saamiseks tuleb pöörduda prefektuuri poole ja anda sisse vastav taotlus.