Politsei


Küsimus: Kuidas muudab kriminaalkaristus tulevikuvõimalusi?11.09.2012

Tere

Sain hakkama suure rumalusega (olen 32 a.), nimelt sõitsin joobes seisundis autoga ning kuna joobeaste oli piisavalt suur (1,7 prom.), siis klassifitseerub see kriminaalasjana. Hetkel ootan, et prokuratuurist keegi minuga edasi tegeleks ning selguks karistus ja mis üldse edasi saab. Tegu ei õigusta ning saan aru, et tegemist oli elu suurima veaga.
Sooviks teada saada nüüd seda, et mismoodi mõjutab see minu edasist elu.

1. Kas prokuröriga kokkuleppele jõudes on võimalik, et mind ei karistata kriminaalkorras ning leiame mingi muu lahenduse mu karistamiseks?
2. Mida tähendaks kriminaalkorras karistamine sellise teo eest mu tuleviku osas, ehk milliseid piiranguid see mulle seaks (erinevad viisad, tööle saamine välisriikides, elamisloa saamine välisriikides, relvaluba, töö riigiametis ja muu mida karistus mõjutada võib)?
3. Mis aja möödudes (3,5,7 aastat) kustub kriminaalkaristus registrist kui ma olen selle ära kandnud?
4. Kui kriminaalkaristus on registrist kustunud ning näiteks täidan viisataotlust, kus on küsimus, kas olete kriminaalkorras karistatud - mida peaksin vastama?
5. Nagu ma aru saan, siis kui kriminaalregistrist karistus kustub, siis liigub see arhiivi - kui keegi teeb registrisse järelpärimise, siis kas avaldatakse ka arhiivi andmed?

Tänud vastuste eest

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,

1. Selline kokkulepe ei ole võimalik. Kui on nähtud ette kriminaalkaristus, siis prokurör seadust ümber teha ei saa.
2. Kriminaalkaristus võib saada takistuseks töökoha saamisel avalikus teenistuses. Teatud riigid võivad keelduda viisa andmisest.
3. Kriminaalkaristus kantakse arhiivi Karistusregistri seaduse § 24 lg 1
5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse ja sundlõpetamise otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;
6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat;
7) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat;
8) kuni kolmeaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat;

4. Võiksite vastata ausalt ja märkida, et karistus on arhiivi kantud.

5. Eelnimetatud seaduse § 20 peaks Teie küsimusele vastama.

§ 20. Õigus saada andmeid registri arhiivist

(1) Registri arhiivis asuvaid andmeid on õigus saada:
1) isikul enda kohta;
2) alaealise isiku seaduslikul esindajal esindatava alaealise isiku kohta;
3) uurimisasutusel kriminaalasjas kohtueelse menetluse toimetamiseks;
4) Vabariigi Valitsusel, Siseministeeriumil, politseiasutusel ning Kaitsepolitseiametil kodakondsuse seaduses, välismaalaste seaduses, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks;
5) julgeolekuasutusel riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõike 1 punktis 8 ning lõike 2 punktides 4, 5, 7, 8, 10 ja 15 nimetatud asjaolude kontrollimiseks;
6) Kaitsepolitseiametil teabehanke tegemise eesmärgil ja jälitusasutusel kuritegude ennetamise ja tõkestamise kohta jälitustoiminguga teabe kogumise eesmärgil;
7) prokuratuuril kriminaalmenetluse läbiviimise ning jälitustoimingu planeerimise eesmärgil;
8) vanglateenistusel vanglaametniku erialale õppima asuva isiku või vanglaametniku erialal õppiva isiku seaduse nõuetele vastavuse kontrollimise ning kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamise eesmärgil;
9) tööandjal isiku võtmisel alaealise isikuga seotud tööle või teenistusse või õigustatud isikul alaealistele teenuse osutamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
10) tööandjal käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 3–5 nimetatud juhtudel isiku tööle või teenistusse võtmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
11) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõikes 1 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud abinõude rakendamise ning eelnimetatud seaduste alusel riikliku järelevalve teostamise eesmärgil.