Politsei


Küsimus: Mis tingimustel võib turvatöötaja näiteks kaubanduskeskuses isikut kinni pidada?15.11.2012

Viimasel ajal olen mitmel korral tähele pannud, et kaubanduskeskuse turvatöötajad on nende territooriumil suitsetanud (ilmselt alaealistel) isikutel kontrollinud dokumente ning selgudes, et isik on alaealine, võtnud neid kaasa turvaruumi politsei saabumiseni.
Sellest ka küsimus, kas neil on üldse õigus kontrollida antud juhul isiku dokumenti ning neid kinni pidada?
Kui ma Turvaseadust õigesti mõistan, siis selle õiguse annab neile:
§ 32. Turvatöötaja õigused
(1) Turvatöötajal on õigus:
1) tõkestada pääs valvatavale objektile isikul, kes püüab sinna siseneda loata või muu seadusliku aluseta;
2) valvataval objektil kinni pidada süüteos kahtlustatav isik;
3) kinni pidada isik, kes tungib või on tunginud valvatavale objektile, viibib seal asjakohase loa või muu seadusliku aluseta, ohustab valveobjekti, objektil viibivaid isikuid või takistab turvatöötajat tema ülesannete täitmisel. Kinnipeetud isik tuleb viivitamata politseile üle anda;
4) isiku kinnipidamisel teostada isiku ja temaga kaasas olevate esemete turvakontrolli kindlustamaks, et kinnipeetu valduses ei ole esemeid ega aineid, millega ta võib ohustada ennast või teisi. Turvatöötajal on õigus ohtlikud esemed ja ained võtta oma kontrolli alla. Äravõetud esemed ja ained tuleb viivitamata anda üle politseile.

On mul õigus?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Jah Teil on õigus.

§ 32 lg 1 p 2 - alaealine, kes tarbib tubakatoodet, on toime pannud süüteo. Seega selle paragrahvi alusel on turvatöötajal õigus oma valvataval objektil selline isik kinni pidada ja politseile üle anda.