Ravikindlustus


Küsimus: Kus on sätestatud, et rasedus- ja sünnitushüvitise saamiseks peab töövõtuleping olema pikem kui üks kuu?24.03.2015

Tere! Kui pikk peab olema töövõtuleping, et saada rasedus- ja sünnitushüvitist? Haigekassast öeldi mulle, et üks kuu ja üks päev,seega kui leping on lühem, ei ole mul õigust hüvitisele. Kui see on tõesti nii, siis kust võiksin leida sellekohast infot, ei mina ega tööandja ei teadnud seda!?
Ette tänades

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse võlaõigusliku lepinguga töötajale juhul, kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2015. aastal on kuumäär 355 eurot).

Kui töövõtulepingu sõlminud isiku eest ei maksa lepingu teine pool igakuiselt sotsiaalmaksu miinimum kuumääralt või leping on lühem kui üks kuu, siis ei saa isikut kindlustada.
Haigekassa maksab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel ainult töötajana ravikindlustatud naistele. Kui sünnituslehe algamise päeval ei ole naisel tööandja kaudu kehtivat ravikindlustust, siis ei ole tal õigust sünnitushüvitisele.

Töövõimetushüvitiste, sh sünnitushüvitise maksmist reguleerib Ravikindlustuse seadus § 50-62 https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012010?leiaKehtiv.

Parimate soovidega

Kaire Jürisson
Eesti Haigekassa