Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja ventilatsioon?15.07.2014

Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja peab istuma/viibima 8 tundi päevas ruumis, kus puuduvad aknad ja igasugune ventilatsioon, ruum on lisaks veel esimesel korrusel ja sinna "tungivad" keldrist tulevad aroomid - kanalisatsioonitorude leke, kassid, rotid jne. Puuduvad ka elementaarsed sanitaartingimused. Vett ei ole, värsket õhku ei ole. Töö iseloom on pidev arvutiga töötamine. Ruum umbes 10 ruutmeetrit, lisaks arvutile veel printer. Valgustuseks traadi otsas rippuv pirn. Talvel külmaga on ruum väga külm, suviste kuumade ilmadega, aga on väga lämbe. Mida saaks töötaja ette võtta oma töötingimuste parandamiseks, kui tööandja seda ei tee?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööandja on kohustatud looma töötajale tervist hoidva töökeskkonna ning ennetma töötaja haigestumist (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 12 ja § 13 (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014079)). Tööandja peab tegema töötajaga koostööd parema töökeskkonna loomisel.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 on töötajal õigus:
1) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi;
2) pöörduda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku ja tegevuskohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust;
3) keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule;
4) õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

Lisaks on töökeskkonnale (valgustus, ventilatsioon jms) esitatud nõuded toodud määruses „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344).

Kokkuvõtvalt soovitan Teil pidada veel läbirääkimisi tööandjaga. Juhul kui tööandja ei taga Teile ohutuid ning tervisthoidvaid töötingimusi on Teil õigus kindlasti pöörduda kohaliku tööinspektsiooni poole.