Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Mille alusel arvestatakse tööõnnetuse hüvitist, kui eelmisel aastal töötasin 5 kuud?13.04.2017

Olen haiguslehel alates 04.04.2017 tööõnnetuse tagajärjel, küsimus tekkis selles, et palju peaksin saama päeva eest hüvitist, kui maksmisel võetakse aluseks eelmise aasta tulu (3869.24eur). Olen töötanud antud firmas alates 2016a augustist. Kas sellisel juhul jagatakse ka 5 kuu tulu 365ga? Tänud vastamast!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt „Ravikindlustusseaduse“ § 54 lg. 1 maksab Haigekassa kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva keskmisest tulust 100% tööõnnetuse tagajärjel tekkinud vigastuse korral. Hüvitise arvutamisel võrdub töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Päeva tulu arvestamisel lähtutakse tööõnnetuse hüvitise määraks 100%.
Kui eelmisel aastal oli isiku tulu väiksem kui alampalk (2016.a. 430 eurot kuus), siis leitakse päevatulu kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatisena.
Teie eelmise, 2016.a. tulu oli väiksem kui 2016.a. alampalk, siis Teie jaoks on päevatulu arvutamise aluseks on 430 jagatud 30-ga ehk 14,33 eurot.

Vastuse koostas Priit Siitan.