Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas on mingeid ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?13.12.2011

Olen naine, kes töötab kaupluses nn külmkambris - keskmine temperatuur 6 kraadi, töö sisuks on kauba vastuvõtt ja väljapanek.
Töö vahetustega, 11-12 tunnised vahetused, pool tundi lõunat. Suurem osa päevast tegelen kaubalaadimisega u 20 kg kastid.
Kas on mingeid piiranguis, ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Raskuste käsitsi teisaldamist reguleerib määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/84808). Tööandja peab hindama antud määruse Lisa 1 alusel raskuste käsitsi teisaldamise riske töötaja tervisele ning rakendama meetmeid (abivahendid, kaastöötajate kaasamine, õigete raskuste käsitsi teisaldamise tehnikate õpetamine jms) tervisemõju vähendamiseks.
Tööruumide sisekliima norme ei ole õigusaktidega määratletud ja alates 01.01.2010 on tunnistatud kehtetuks Sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide mikrokliima tervisekaitse normid ja eeskirjad. TKNE-5/1995 “.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4 kohaselt töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi.
Sobiva sisekliima soovituslikud väärtused on esitatud Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“.
Soovituslik on pidada piisaval arvul (kehtestab tööandja) puhkepause soojas puhkeruumis viibimise võimalusega, et vältida/vähendada terviseriski. Tööks peaksid olema ka tagatud sobilikud külmas töötamise tööriided.