Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas nii ruumis kui õues töötaval laotöötajal on õigus tööriietusele?24.01.2012

Olen ehitusmaterjalide lao töötaja. Töö nii laos sees kui õues. Töötanud ligi aasta, aga ei mingeid tööriideid ega jalanõusid pole veel antud, lubatakse, aga ikka lükatakse edasi. Milliseid tööriideid mul on õigus küsida (nõuda)? Oletan, et lisaks tavalisele riietusele peaks sellisel tööl olema vajalikud talveriided, vihmakeep ja turvajalanõud (nii suvised kui talvised). Teiseks - kui pikaks ajaks antakse tööriided? Olen kuulnud, et meil on see 3 aastat. Minu isiklikud tööriided hakkavad selle aastaga juba lõpukorrale jõudma!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Isikukaitsevahendite valdkonda reguleerib VV määrus nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011181). Isikukaitsevahendi kasutamise eesmärgiks on kaitsata töötaja tervist töökeskkonnas esinevate ohutegurite eest.

Laos töötamisel on üldjuhul esmavajalikud: töökeskkonnale (sisekeskkond ja õuekeskkond erinevate ilmastiku tingimuste korral) vastavad turvajalanõud, kaitsekindad, kaitseriided ja olenevalt laos kasutatavatest seadmetest ka kaitsekiiver. Muude isikukaitsevahendite vajadus oleneb ladustatavatest materjalidest nt suure hulga tolmu puhul respiraator.

Isikukaitsevahendid peavad tagama täieliku kaitse töötajatele. Üldjuhul annab tootja isikukaitsvahendile soovitusliku kasutusaja. Isikukaitsevahendite kasutusiga oleneb töökeskkonna tingimustest/ohuteguritest, isikukaitsevahendi vastupidavusest ja töötaja heaperemehelikkusest isikukaitsvahendi kasutamisel. Juhul, kui isikukaitsevahend on amortiseerunud, tuleb see tööandja kulul välja vahetada või parandada.