Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda lisaks tavapärasele tervisetõendile ka tõendit HIV puudumise kohta?05.03.2012

Kas HIV positiivne võib üldse töötada ametis, mis nõuab tervisetõendi olemasolu?
Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Jah, HIV positiivne inimene võib samuti töötada ametis, mis nõuab tervisetõendit. Tööandjal ei ole õigust nõuda delikaatsete isikuandmete esitamist (vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 3 punkt 3 on delikaatsed isikuandmed andmed terviseseisundi või puude kohta).

Üldjuhul nõutakse tervisetõendit tööga seotud näiteks, kas toiduohutuse tagamiseks või korraldatakse tervisekontroll enne tööle asumist, et selgitada välja töötaja sobivus tööülesannete täitmiseks (nt laevadel töötaja, lendur, politseinik, tuuker, turvatöötaja, päästetöötaja).

HIV positiivse inimese puhul on oluline see, et ta ei ohustaks kaastöötajate tervist või tööandja vara.
Töölepinguseadusese § 15. Töötaja kohustused:
(2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara.

Probleemi korral tööandjaga soovitan pöörduda Tööinspektsiooni.