Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas HIV-positiivne võib töötada õe või ämmaemandana?28.03.2012

Kas HIV-positiivne võib töötada õe või ämmaemandana, ehk siis tervishoiutöötajana?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tööandjal ei ole õigust nõuda delikaatsete isikuandmete esitamist (vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 3 punkt 3 on delikaatsed isikuandmed andmed terviseseisundi või puude kohta). Sellest tulenevalt ei ole keelatud ka HIV-positiivsel töötada tervishoiusektoris.

HIV positiivse inimese puhul on oluline see, et ta ei ohustaks kaastöötajate tervist või tööandja vara, k.a ka klientide tervist.
Töölepinguseadusese § 15. Töötaja kohustused:
(2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi:
5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara.

Probleemi korral tööandjaga soovitan pöörduda Tööinspektsiooni.