Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas mul on tööõnnetuse tagajärjel tekkinud vigastuse tõttu õigus hüvitisele?06.09.2012

Mul oli tööõnnetus, mille tagajärjel kukkusin nii õnnetult, et tuli teha ülahuule peale 4 välimist ja 1 sisemine õmblus. Kaotasin ühe esihamba krooni. Paar päeva hiljem selgus, et purunenud on ka teine esihammas, mis oli murdunud pikuti pooleks. Kuna hammas oli juurega igemes kinni, siis hakkas ta paar päeva hiljem liikuma ja lõpuks tuli kroon koos pooliku hambaga suust ära. Uute hammaste tegemiseks polnud muud võimalust kui teha sillad. Tööandja on küll tunnistanud intsidendi tööõnnetuseks, aga keeldub hammaste tegemiseks kulunud raha mulle kompenseerima põhjendades seda sellega, et esmasel arsti paberil hammaste vigastusi pole märgitud (on ainult õmblused). Kas mul on õigus saada hüvitist?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 14 lõige 5 alusel on töötajal õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses. Hüvitise nõudmise aluseks on tõendid, mille alusel on võimalik tõendada, et tööandja on tööõnnetuse põhjustamise eest vastutav, st et ta põhjustas tööõnnetuse oma TTOS § 13 lõige 1 kohustuste rikkumisega ja ta oli süüdi.
Sellisteks tõenditeks võivad olla korrektselt vormistatud tööõnnetuse raport, kus on fikseeritud tööõnnetuse asjaolud ja ka põhjused. Lisaks võib olla ettevõtte süüd tõendavaks tõendiks tööinspektori arvamus tööõnnetuse põhjuste kohta või süüdiolevate isikute suhtes väärteomenetluse algatamine tööinspektori poolt või tööandjapoolne ettevõttesiseste vastutajate karistamine.
Küsimuse esitaja esitatud andmete põhjal on raske anda nõu, kas töötajal oleks võimalik saada tööandja poolt töötaja tervisele tekitatud kahju hüvitamist, sest ei ole teada uurimistulemused tööõnnetuse raporti põhjal.
Soovitan Teil vaadata läbi kõik tööõnnetuse uurimismaterjalid ja pöörata tähelepanu tööõnnetuse raportis fikseeritud asjaoludele ja põhjustele.
Juhul kui tööandja on välja toonud ka tööandja kohustuste rikkumise aspekte, on Teil õigus pöörduda esmalt kirjaliku avaldusega tööandja poole tööõnnetuse tagajärjel saadud tervisekahjustuse hüvitise nõudes tuginedes Võlaõigusseaduse § 128 sätetele, sest Teil tekkisid tervise kahjustamisega seotud kulud.
Tööandja keeldumise korral kahju hüvitamisest ja ilmselgete tööandjapoolsete TTOS-ist tulenevate kohustuste rikkumise korral on Teil õigus pöörduda kohtu poole Teie tervisele tekitatud kahju hüvitamise nõudes.

Vastamisel andis nõu hr Priit Siitan.