Liikluskoolitus


Küsimus: Kas kitsal linnatänaval tee ääres parkimisel on oluline, kas auto on pargitud ninaga sõidusuunda või mitte?11.02.2013

Kas pisikesel linnatänaval teeääres parkimisel on oluline, kas auto on pargitud ninaga sõidusuunda või mitte? Tegemist siis talvise teega, kus ühes ääres pargivad autod ja teisest mahub parajasti üks auto korraga sõitma. Mingeid teejooni jne. lume alt ei paista. Mingeid liiklusmärke parkimise kohta ei ole. Püüdsin leida küsimusele vastust ka liikluseeskirjast. Kui eespool kirjeldatud oludes on auto pargitud teiste autode vahele vasakule poole tee äärde ninaga vastutulevate autode sõidusuunda, siis kas tegemist on liikluseeskirjade rikkumisega?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Sõidukeid peatatakse ja pargitakse üldreeglina tee paremal poolel. Seda reguleerib liiklusseaduse §20 lõige 2, mille sõnastus on järgmine:
"Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,7 meetri laiune käiguriba. Samamoodi tohib asulas sõidukit peatada ja parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla üheksa meetri lai, arvestamata sõidutee laiendina ehitatud parklat".

Kui sõiduk on pargitud neid nõudeid arvestades, ei ole tõenäoliselt tegemist liiklusseaduses kehtestatud nõuete rikkumisega. Asjaolu, et tee keskel paiknev pidevjoon ei ole lume alt näha, ei anna juhile siiski õigust eelpool kirjeldatud liiklusseaduse punkti nõuete rikkumiseks. Kas juhti on võimalik ka sellise rikkumise (lumega kaetud pidevjoone ületamine) eest karistada, on juba küsimus juristidele.

Esitatud küsimus on konkreetsema vastuse andmiseks liiga üldine ja seetõttu tasuks küsimuse esitajal läbi lugeda ka liiklusseaduse § 21 nõuded. Usun, et neist kahest paragrahvist piisab ammendava vastuse saamiseks konkreetse liiklussituatsiooni kohta.