Lepinguõigus


Küsimus: Kas korteriühistu omavoliline tasaarveldus võla osas on seaduslik?11.07.2011

Jätsin ühistule teadlikult maksmata ühe arve, kuna pidasin ja pean tänaseni seda arvet õigustühiseks (tegu polnud kommunaalmaksetega). Kõik teised põhiarved olen tänaseks ära maksnud. Algul sain veel mitu kuud lisaks viivisarveid selle maksmata arve tõttu. Nüüd on aga raamatupidaja tasarveldanud selle maksmata arve ja ka intressid minu uuemate, juba tasutud arvete arvelt. Nii, et võlg on väidetavalt üleval, aga maksmata on paar uuemat arvet. Ometigi on mul nende arvete kohta olemas paber, mis tõendab, et need on makstud. Raamatupidaja väitel oli tal õigus nii talitada, kuna ühistu koosolek või juhatus on nii otsustanud. Kas selline teguviis on seaduslik?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Erinevate kohustuste täitmist reguleerib VÕS § 88. Osundatud paragrahvi lõike 1 järgi määrab võlgnik missuguse kohustuse täitmiseks on raha üle antud. Seega kui te olete tasumisel selgelt määratlenud milliseid arveid või nõudeid te täidate ning kui teil puudub ühistuga vastupidine kokkulepe, rakendub VÕS § 88 lg 1 ja ühistu peab lugema tasutuks teie poolt tasumisel määratletud arved.
Sama paragrahvi lõiked 2 ja 3 määratlevad piirangud võlgnikule täidetavate nõuete määratlemisel, kuid teie poolt esitatud lähteandmete pinnalt julgen arvata, et need piirangud ei ole hetkel asjakohased.

Samas, kui te ei ole tasumisel määratlenud konkreetselt ja üheselt mõistetavalt, milliste kohustuste katteks täitmine toimub, siis tuleb lähtuda VÕS § 88 lg-test 4-9.