Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus saada töötutoetust kuni mu laps saab 3-aastaseks? 09.04.2024

Tere,
Võtsin end eelmisel aastal töötuna arvele ja sain töötukindlustushüvitist. Nõustaja ütles, et kuna ma kasvatan alla 3-aastast last, on mul õigus saada töötukindlustushüvitise lõppemisel ka töötutoetust. Avalduse esitas minu konsultant, kuid sain negatiivse otsuse, kuna olen eelnevalt töötanud 149 päeva, mitte nõutud 180 päeva.
Laps harjub alles lasteaiaga ja meil läheb see keeruliselt, kuna laps keeldub lasteaias söömast. Seetõttu ei saa ma teda veel terveks päevaks lasteaeda jätta ja tööle minna.
Küsimus on: kas mul on õigus saada töötutoetust kuni mu laps saab 3-aastaseks?

Lugupidamisega

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere, tänan Teid küsimuse eest! Töötutoetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1)Teid on töötuna arvele võetud
2) Teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast 362,70 eurot (nt. töövõimetuspension, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm)
3) olete töötuna arvele võtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et Te töötuna arvele võtmisele eelneva aasta jooksul töötasite https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tootutoetus
Erinevaid, mittekattuvaid hõiveid saab liita. Kui Teie avaldusel ei olnud märgitud lisaks töötamisele töötamisega ja töötuna arvelolekuga mittekattuv alla 8 aastase lapse kasvatamise aeg viimase 12 kuu jooksul enne töötuna arvele võtmist, siis saate selle kohta info lisada vaidesse. Lapse kasvatamise alusel saab töötutoetust taotleda üks kord viie aasta jooksul ja on vajalik vanemate kirjalik kokkulepe, sest seda saab teha ainult üks lapsevanem selle, alla 8 aastase lapse alusel viie aasta jooksul.
Peale 180 päevast töötuskindlustushüvitise perioodi on võimalik määrata töötutoetus 90-ks päevaks , peale 210 päevast töötuskindlustushüvitist 60-ks päevaks kui töötutoetuse tingimused on täidetud.
Kui Te ei nõustu Teile tehtud töötutoetuse mittemääramise otsusega, siis saate 30 päeva jooksul peale otsuse kättesaamist esitada vaide, kus põhjendate mittenõustumist, siis vaadatakse avaldus uuesti läbi. Allkirjastatud vaide saate esitada vabas vormis, esitamise kohta leiate info https://www.tootukassa.ee/et/footer/ametlikku/vaide-esitamine
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise saamise ajal võib saada üüritulu oma kodu välja üürimise eest?09.01.2024

Tere
Sooviks täpsustada teemat, kas töötuskindlustushüvitise saamise ajal võib saada üüritulu, kui ma üürin välja oma kodu, ehk oma ainsat korterit, kuhu ma olen ka sisse kirjutatud. Olete vastanud samalaadsele küsimusele 28.11.2022, kuid seal Te ütlete, et tulu ei tohi olla ärilisel eesmärgil saadud üüritulu. Palun täpsustage, mis on ärilisel eesmärgil saadud üüritulu definitsioon. Kui ma üürin välja oma ainsat korterit, mis on tegelikult seni olnud minu kodu, kas sellisel juhul mõjutab see töötuskindlustushüvitise saamise õigust?

Ette tänades

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere! Täname Teid küsimuse eest. Üüritulu ei mõjuta töötuna arvelolekut ja töötuskindlustushüvitise saamist. Ärilise eesmärgi all on mõeldud lühiajalist üüri: Booking, AirBnB kaudu ning sellisel juhul ei ole õigust olla töötuna arvel ja saada töötuskindlustushüvitist.
 

Küsimus: Kas mul on õigus töötoetusele kui ma saan lasterikka peretoetust?14.12.2023

Tere. Kas mul on õigus töötoetusele kui ma saan lasterikka peretoetust? Teisi sissetuleku allikaid pole. Lapsi on kolm. Aitäh.

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere,
Täname Teid küsimuse eest! Kuna tegemist ei ole lasterikka pere toetusega seitsme või enamat last kasvatavale perele siis ei ole see takistuseks töötutoetuse saamiseks. https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010016?leiaKehtiv
 

Küsimus: Kui olen töötu ja lähen tööle, kas siis mõne aja pärast töötuks jäädes saan uuesti arvele võtta?17.11.2023

Tere!

Olen praegu töötuna arvele võetud. Kui lähen nüüd tööle, aga tulen nt. mõne kuu pärast poolte kokkuleppel töölt ära, kas mul on siis uuesti õigus ennast kohe töötuna arvele võtta? Või peab kahe töötuna arvele võtmise vahepeal olema teatud ajavahemik?

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Ajalisi piiranguid ei ole, töötuna arvelevõtmise avalduse võite esitada kohe, kui töösuhe lõpeb, - alates järgmisest päevast.
Kui tööleping lõpeb § 79 alusel (poolte kokkuleppel), võib see olla takistuseks töötuna registreerimisel, kui olete äriühingu juhatuse liige või FIE. Keda ei võeta töötuna arvele: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/tootuna-registreerimine
 

Küsimus: Kas proovipäeval töötamise eest peab ka tasu maksma?15.06.2023

Tere!
Olen töötanud kaks proovipäeva. Poe juhatajaga midagi töötasu maksmise kohta ei rääkinud. Tundub, et proovipäevad on tasuta tal. Kas on õigust küsida proovipäeva eest kokku lepitud tunnitasu, kui töölepingut pole veel sõlmitud (sest soovisime mõlemad proovipäeva).
Head!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Proovitöö päev on töötuna registreeritud isikule suunatud töötukassa teenus: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/proovitoo
Proovitöö kestab ühe päeva ning teenusel osalemine peab kindlasti olema enne proovitöö toimumist töötukassa nõustajaga kokku lepitud.
Töötu annab oma nõustajale proovitööle asumisest teada ning täpsustab, mis ettevõttes ja millal on proovitööl osalemine on kokku lepitud.
Töötukassa nõustaja saadab töötuna registreeritud isikule proovitöö osavõtulehe e-postiga või annab selle kaasa paberkandjal.
Proovitööl osaletud päeva eest on töötul õigus saada sõidu- ja majutustoetust järgmistel tingimustel:
- proovitöö toimumise ajal on töö otsija töötuna arvel;
- elukoht asub proovitöö toimumise kohast kaugemal kui 500 meetrit;
- kandideerimine toimub töötukassale vahendada antud vabale töökohale;
- proovitöö osavõtuleht esitatakse 30 päeva jooksul pärast proovitööl osalemist.

Töölepingu seadus ei sisalda proovitöö päeva mõistet. Töölepinguga tööle asumisel on võimalik kasutada katseaega, mis võib kesta kuni 4 kuud.
Täpsema info saamiseks töölepingu tingimuste ja muude üksikasjade kohta palume Teil pöörduda Tööinspektsiooni poole
- e-posti aadress jurist@ti.ee
- infotelefon 6406000 töötab igal tööpäeval kella 9.00 - 16.30.
 

Küsimus: Kas pärast töötuna kolmeks nädalaks tähtajalist tööd on mul õigust hakata taas saama töötuskindlustushüvitist?23.03.2023

Tere!

Lõpetasin tööandja kokkuleppel pikaajalise töölepingu ning võtsin ennast töötuna arvele. Peale seda võtsin ennast uuesti töötuna arvelt maha kui mul avanes võimalus minna kolmeks nädalaks kestvale tähtajalisele tööle. Kas antud töölepingu lõppedes on mul õigust hakata saama töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Kui Teile määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne määratud perioodi lõppu (näiteks lähete tööle), tekib teil õigus hüvitise kasutamata osale juhul, kui
- olete pärast töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamist 12 kuu jooksul uuesti töötuna arvele võetud (12-kuulist perioodi loetakse hüvitise maksmise lõpetamisest arvates);
- olete kahe töötuna arveloleku vahelisel ajal töötanud töölepingu alusel, olnud avalikus teenistuses või aja-, asendus- või reservteenistuses või osutanud teenust võlaõigusliku lepingu alusel;
- teie viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud sellisel õiguslikul alusel, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine.
Töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel ei pea teil olema uuesti kogutud 12-kuulist töötuskindlustusstaaži ning hüvitist makstakse vaid nende päevade eest, mis jäid eelmisel perioodil kasutamata.
 

Küsimus: Kas töötutoetuse saamise tingimus et peab olema töötanud 180 kalendripäeva tähendab koos pühadega või ainult tööpäevad?13.02.2023

Tere! Olen teadlik, et töötutoetust saab juhul, kui kalendriaasta jooksul on inimene vähemalt 180 päeva olnud tööga hõivatud. Ei saa aru, kas 180 kalendripäeva koos pühadega või ainult tööpäevad?
Tänan vastamast.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 kalendripäeva töötanud. Töötamise päevad loetakse kokku töösuhte alguse päevast kuni töösuhte lõppemise päevani (kõik kalendripäevad, ka riigipühad arvestatakse perioodi hulka)
või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega (mh alla 8-aastase lapse kasvatamine, õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis või täiskoormusega kõrgkoolis ja kutsekoolis) ja kelle muu sissetulek, mis ei ole töötasu (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast, mis on 2023 aastal 327,05 €.
Töötutoetuse päevamäär 2023. aastal on 10,55 € ja makstakse kuni 270 päeva.
 

Küsimus: Kas töötukindlustushüvitist on võimalik saada ka siis kui ma käin samal ajal koolis, aga mitte täiskohaga?13.02.2023

Tere, kas töötukindlustushüvitist on võimalik saada ka siis kui ma käin samal ajal koolis, aga mitte täiskohaga? Vaid väikse koormusega ja olen eelnevalt käinud 12 kuud tööl.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui Te õpite üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses mittestatsionaarses õppevormis ja Te ei tööta, siis saab Teid töötuna arvele võtta.
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §6 lg 5 p 6 alusel ei võeta töötuna arvele isikut, kes õpib õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud tööandja algatusel ja alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).

Töötaja algatusel või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.
 

Küsimus: Kas töötuskindlustushüvitise saaja tohib saada samal ajal üüritulu, dividenditulu, autori- või litsentsitasu?28.11.2022

Kas inimene, kellele on määratud töötuskindlustushüvitis, tohib saada samal ajal üüritulu, dividenditulu, autori- või litsentsitasu?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja
Töötuskindlustushüvitise saamist ei mõjuta sissetulekud, mis ei mõjuta samal ajal ka töötuna arvel olemist. Üüritulu saamisel sõltub, kas on tegemist ärilise eesmärgiga tegevusega või mitte, võib juhtuda et arvelolek tuleb lõpetada, seetõttu kui saate üüritulu palume kindlasti informeerida sellest oma nõustajat. Dividenditulu ei mõjuta töötuna arvel olemist.
Autori- või litsentsitasu saamisel olemasoleva teose kasutamise korral honorari saamisel töötuna arvelolekut ei lõpetata, töötuskindlustushüvitise maksmist samuti ei lõpetata.
Kui autori ning kasutaja vahel on sõlmitud autorileping uue teose loomiseks ja kasutamiseks ning autor saab selle loomise eest tasu, siis on tegemist võlaõigusliku töövõtulepingu alusel töötamisega ja autor ei saa olla töötuna arvel, v.a tööampsu puhul.
 

Küsimus: Kas vanaduspensioni arvestamisel lähevad ka osalise töövõimeaastad arvesse nagu tööstaaž?20.09.2022

Kas vanaduspensioni arvestamisel lähevad ka osalise töövõimeaastad arvesse nagu tööstaaž?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja
Lühike vastus Teie küsimusele on: osalise töövõime periood ei lähe tööstaaži hulka. Töövõimetoetuselt makse ei maksta, kuid vanaduspensioniõiguslikku tööstaaži arvestatakse ju makstud sotsiaalmaksu alusel juba alates 2000 aastast.
Pensioni maksmise kohta saate täpsemat infot Sotsiaalkindlustusametist
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et