Lepinguõigus


Küsimus: Käenduslepinguga on käendatud kindlat summat, pank aga nõuab ka minu eelmisi hüpoteeke, kas see on kooskõlas hea tavaga?01.02.2012

Sõber soovis saada 2008. aasta algul pangast laenu juurde, et ehitada maja suuremaks (ca 130 000 krooni), pank soovis lisatagatist. Sõber pöördus minu poole. Kuna laenuhaldur oli mul sama, mis temal, helistasin ja uurisin, mis ja kuidas. Haldur ütles, et kui nõustun tema laenule tagatist pakkuma, siis mulle määratakse hüpoteek (190 000 krooni) ning kui maja ehitatakse suuremaks, siis maja väärtus kasvab, toimub uus hindamine ja minu hüpoteek kustutatakse. Jutt tore, kui midagi juhtub, siis mina pean maksma 190 000 krooni ja kõik. Sai notari juures sõlmitud hüpoteegi seadmise leping ning asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus. Lepingus on ära toodud ka minu eelnevad hüpoteegid (eluasemelaen).
Sõber jäi töötuks, tekkisid võlgnevused ning 2011. aastal müüdi maja maha. Loomulikult jäi üles veel võlg (ca 70 000 eurot).
Sõber on jätkuvalt töötu, pank maksepuhkust ei andnud ning sõber lasi eraisiku pankroti välja kuulutada. Nüüd nõuab pank minult kõiki minu korterile seatud hüpoteeke (20 päeva jooksul!) kogusummas ca 60 000 eurot sõbra kasuks, viidates minuga sõlmitud lepingus olevale punktile, kus minu hüpoteekidega on tagatud kõik nõuded sõbra ja tema elukaaslase poolt 2006. aastal pangaga sõlmitud lepingust. Seda lepingut ei ole mulle keegi tutvustanud ning mulle väitsid pangaametnikud, et minu kohustused, mis tulevikus tekkida võivad, on kuni 190 000 krooni.
Kas selline tegevus on korrektne ja kooskõlas heade tavadega?
Samuti sain pangalt nõude minu vastu kätte alles siis, kui oli möödas pankrotihaldurile nõuete esitamise tähtaeg. Seega on pank esitanud nõude nii minule kui ka sõbrale ning kuna nõuete esitamise tähtaeg pankrotihaldurile on möödas, siis pole mul ka nagu võimalust üldse enda raha kunagi kätte saada, kui just sõber heast tahtest ei hakka maksma.
Kuidas antud olukorras käituda?
Tänan

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimus on selles, et milline oli poolte tahe ja millises täpses sõnastuses pooled hüpoteegi seadmise lepingus kokku leppisid. Juhul, kui uue hüpoteegi seadmise lepinguga muudeti varem sõlmitud hüpoteegilepinguid ning lepiti kokku, et kõik Teie kinnistule seatud hüpoteegid tagavad lisaks Teie enda kohustustele ka Teie sõbra kohustusi (laenu), siis pank saab nõuda kõikide hüpoteekide realiseerimist. Juhul, kui hüpoteegileping sätestas vastutuse Teie sõbra kohustuste katteks üksnes seatava hüpoteegi ehk 190 000 krooni ulatuses ning varem sõlmitud hüpoteegilepinguid ei muudetud, siis nimetatud summat ületava osa rahuldamist ei saaks pank tagatise arvel nõuda. Kui Te pangaga ei nõustu ja üksmeelele ei jõua ja pank alustab täitemenetlust tagatiste realiseerimiseks, siis on Teil õigus esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi panga vastu ja esitada kohtule enda väidete tõendamiseks kohtumenetluses lubatud tõendid, milleks muu hulgas võivad olla tunnistaja ütlused, poolte kirjavahetus jms. Sundtäitmise vältimiseks kohtuvaidluse ajaks tuleks hagi tagamise korras taotleda ka täitemenetluse peatamist.
Kui Teie sõbra pankrotimenetluses ei ole jaotusettepanekut kinnitatud ja kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast PankrS § 93 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks. Võlausaldajate üldkoosoleku otsuse, millega nõudeavalduse esitamise tähtaeg jäeti ennistamata, võib võlausaldaja kohtus vaidlustada. Kui kohus leiab, et üldkoosolek on põhjendamatult jätnud nõude tähtaja ennistamata, tunnistab kohus otsuse selles osas kehtetuks ja ennistab nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Küsimuse pealkirjas on räägitud ka käenduslepingust, kuid küsimuse sisust ei nähtu käenduslepinguga seotud asjaolusid. Juhul, kui olete sõlminud ka käenduslepingu sõbra kohustuste tagamiseks, siis tuleb vaadelda selles sätestatud käendaja rahalise vastutuse maksimummäära. Kuna käenduslepingust tekib nõue isiklikult käendaja vastu, siis võivad ka nö. "vanad hüpoteegid" olla tagatiseks, kui hüpoteekide seadmise lepingus on kokku lepitud, et seatavad hüpoteegid tagavad kõiki nõudeid Teie vastu, mis pangal tekivad.
Enne lõpliku seisukoha võtmist peate täpselt lugema sõlmitud lepinguid ning hindama asjaolusid ja vajadusel konsulteerima spetsialistiga, et kuivõrd on pangal õigus realiseerida kõik Teie kinnistule seatud hüpoteegid. Ilma dokumentidega tutvumiseta ei ole võimalik selles osas täpsemat seisukohta avaldada.