Pärimisõigus


Küsimus: Dementse isiku testament15.03.2011

Kas isikul, kes on ametlikult tunnistatud dementseks, on võimalik oma testamenti muuta?
Isik tegi päranduse oma õele ja vennale (ise on poissmees). Vend on surnud (oli eelnevalt abielus ja tema abikaasa elab). Kellele laieneb pärimisõigus?
Selgituseks: Tänaseni (2,5 aastat) on haiget isikut hooldanud õde oma kodus ja oma kuludega.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Eeldusel, et antud juhul on tegemist notariaalse testamendiga ja testamendi tegemise hetkel oli testaator teovõimeline, võiks väita, et tema poolt tehtud testament on kehtiv ja tema pärijateks sellisel juhul on testaatori tahte kohaselt tema õde ja vend. Tulenevalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 73 ei mõjuta tahteavalduse kehtivust asjaolu, et tahteavalduse tegija, antud juhul testaator, muutus pärast tahteavalduse tegemist piiratud teovõimega isikuks.

Tahteavaldus, sh viimase tahte muutmise avaldus, on tühine, kui selle on teinud piiratud teovõimega isik ilma eestkostja nõusolekuta.

Pärimisseadus (PärS) § 19 selgitab testamendi mõistet, mille kohaselt on testament ühepoolne tehing, millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Testamendi teeb testaator isiklikult. Testament võib olla notariaalne või kodune. Notariaalne testament kehtib tähtajatult. Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödas 6 kuud ja testaator sel ajal elab.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 8 sätestab, et isik on teovõimeline, kui ta suudab iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.
Täisealist isikut, kellel esineb vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või mõni muu psüühikahäire ja kes ei ole seetõttu võimeline kestvalt aru saama oma tegudest või neid juhtima, loetakse piiratud teovõimega isikuks TsÜS § 8 lg 2.

TsÜS § 8 lg 3 kohaselt eeldatakse, et piiratud teovõimega on täiskasvanu, kellele on kohtu poolt määratud eestkostja.

TsÜS § 10 sätestab, et piiratud teovõimega isiku ühepoolne tehing ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta on tühine.

Isik, kellel on diagnoositud dementsus, reeglina ei suuda iseseisvalt tehinguid teha, sest tal puudub tehingust tegelik arusaam. Tehing ei ole kehtiv, ehk on tühine, kui tehing teatud oma puuduste tõttu ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

Kui isik on dementne, siis notar mingeid tehinguid enam ei vormista. Tulenevalt tõestamisseaduse § 11 lg 1, kui notar on veendunud, et osalejal puudub vajalik teo- või otsusevõime, keeldub ta tehingut tõestamast ja lg 2 kohaselt oma kahtluse osaleja vajaliku teo- ja otsusevõime kohta märgib notar notariaalakti.

Teie poolt esitatud küsimusest ei selgu kahjuks, kas tegemist on notariaalse või koduse testamendiga, millal on testament tehtud, kas sellel hetkel oli testaator teovõimeline või mitte. Kas isiku teovõimet on kohtu kaudu piiratud, kas talle on määratud eestkostja või mitte.
Kuid loodan, et sain Teile vastusega abiks olla.