Täitemenetlus


Küsimus: Mis summa peab igakuiselt võlgnikule alles jääma?07.03.2011

Tere,
Kui suur summa peab jääma inimesele kätte (elatusmiinimum), juhul kui tema sissetulekutest võtab kohtutäitur oma osa?
Minu hetke sissetulek on pension (229 EUR).
Kas sellest on õigust pool ära võtta?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Täitemenetluse seadustiku (RT I 2005, 27, 198) § 132 lg 1 kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.

Palga alammäär 2011. aastal on 278 EUR.

Samas ütleb sama § lõige 1 ülamärgiga 1: Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust.

Kahjuks ei tule Teie küsimusest välja, kas sissenõudmisele kuuluv raha arvestatakse lapse elatisenõude katteks.

Lugupidamisega,
Elin Vilippus