Täitemenetlus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Olen järginud maksegraafikut, kuid nõue edastati siiski kohtutäiturile05.04.2011

Tere,
Kas firmal, kellele ma igakuiselt kokkulepitud summa maksan, on õigus edastata võlanõue kohtutäiturile?
Olen maksegraafikust korralikult kinni pidanud ning maksedokumentide koopiad firmale edastanud, kuid siiski anti nõue edasi kohtutäiturile. Maksedokumentide koopiad olen saatnud ka kohtutäiturile. Kohtutäitur hakkas ikkagi pensionist kinnipidamisi tegema (kohtutäituri tasu ja igakuine võlasumma), olenemata sellest, et ma ise maksegraafiku alusel edasi maksan.
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Minule teadaolevalt ei piira seadus sissenõudja õigust kohtutäituri poole pöörduda juhul, kui Teil on võlg sissenõudja ees olemas.
Kas maksekokkuleppe ja selle korrektse täitmise korral on see õigustatud ja eetiline, on juba sissenõudja otsustada.
Kohtutäituri tegevusega mittenõustumisel on Teil õigus esitada kaebus kohtutäiturile. Tema vaatab selle 15 päeva jooksul läbi ning teeb selle kohta otsuse. Otsusega mittenõustumise korral on Teil õigus, 10 päeva jooksul selle kättetoimetamisest, esitada kaebus kohtutäituri asukohajärgsele maakohtule.
 

Küsimus: Kohtutäituri tasu ajatamine05.04.2011

Tere,
Maksin võlausaldajale kogu võlgnevuse otse, kuid kohtutäituri tasu on samuti vaja ära maksta.
Kas kohtutäitur võib jätkuvalt kontot arestida, et oma tasu kätte saada?
Maksaksin kohtutäiturile osade kaupa, kuna kogu summat ei ole võimalik korraga tasuda.

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Võib küll arestida. Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus on samuti täitedokument.
 

Küsimus: Kas kohtutäitur võib auto sundmüüki panna?05.04.2011

Minu pension on 242.49 eurot ja keskmise puudeastme toetus 12.79 eurot. Kokku on summa 255.28 eurot, mis jääb alla alampalga määra. Kuna mul on ortopeediline puue, siis oman vana sõiduautot, mis on liiklemiseks hädavajalik.
Kas kohtutäituril on õigus auto sundmüüki panna?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Vastavalt täitmenetluse seadustiku § 66 lg (1) p 8 ei või täitemenetluses müüa ega arestida järgmisi asju:
8) kunstjäsemed, prillid ja muud kehapuude tõttu vajalikud abivahendid, mida võlgnik või tema perekonnaliige kasutab.
Samas on sellised olukorrad alati kohtutäituri otsuse ja Teie tõendamise küsimus.
 

Küsimus: Kinnipidamine töövõimetuspensionist05.04.2011

Tere,
Saan töövõimetuspensioni, kuid võlgnevuste tõttu on kohtutäitur arved arestinud. Eelmisel kuul ma pensioni ei saanud, kuna jäin omapoolse asjaajamisega hiljaks. Nüüd on töövõimetuspension uuesti määratud ning peaksin saama kahe kuu raha. Kas kohtutäitur võib ühe pensioni ära võtta, mis oli eelmise kuu eest ette nähtud?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Kahjuks ei tulene Teie küsimusest, kas pension on Teie ainuke sissetulek. Vastan Teile Riigikohtu 2.06.2007 lahendi 3-2-1-68-07 kokkuvõttega.
Vastavalt TMS § 131 lg 1 punktile 10 ei saa pöörata sissenõuet riiklikule pensionile seaduses sätestatud ulatuses. Lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada TMS § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud vastavad TMS § 132 lõikes 1 toodud alammäärale.
 

Küsimus: Töövõimetuspensioni ja sotsiaaltoetuse arestimine18.03.2011

Olin pikka aega haige ja jäin selle tagajärel töötuks. Nüüd on tekkinud makseraskused. Saan töövõimetuspensioni ja sotsiaaltoetust. Kas kohtutäituril on õigus arestida minu töövõimetuspension ja sotsiaaltoetus võlgade katteks? Mingit vara mul ei ole võlgade maksmiseks. Elatusmiinium peaks mulle ikka kätte jääma?
Ette tänades.

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Sissetulekud, millele ei saa pöörata sissenõuet on kirjas täitemenetluse seadustiku § 131. Need on:
1) riiklikud peretoetused;
2) matusetoetus;
3) puudega inimese sotsiaaltoetus;
4) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
5) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis;
6) seadusel põhinev elatis;
7) haigekassa tasutud rahaline ravikindlustushüvitis, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
8) lisatasu ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete tööolude eest;
9) vanemahüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus.

Samas ütleb seadus, et kui muule varale sissenõude pööramine ei ole viinud eesmärgini, siis võib punktides 5-9 nimetatud varale siiski sissenõude pöörata sissenõudja avalduse ausel ja enne võimalusel ka võlgniku ära kuulates.
Alamapalk peab Teile kätte jääma juhul, kui tegemist ei ole elatise nõude tasumisega.
 

Küsimus: Millest alustada, kui võlgnik ei maksa?18.03.2011

Tere,
Mida tuleks teha, kui inimesel on korteriühistu ees suur võlg ja oma lubadust, võlga maksta, ei täida?
Võlg suureneb, sest igakuiseid makseid ka ei maksa.
Ette tänades

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere, see ei ole küll kahjuks täitemenetluse alane küsimus. Ma soovitaksin Teil pöörduda kohtusse ehk esitades maksekäsu kiirmenetluse avalduse, mida saab täita interneti teel. Palun vaadake www.kohus.ee aadressilt. Kui olete saanud kohtumääruse, millega on võlgnikult tasumata summad välja mõistetud, võite pöörduda enda valitud kohtutäituri poole. Kahjuks Eestis kohtutäiturid inkassoteenust osutada ei või, seega ei saa me aidata ka väljamõistmata võlgade sissenõudmisel.
 

Küsimus: Kas kohtutäitur peab arestitud kontole jätma alampalga?16.03.2011

Tere,
Olin pikka aega töötu ning seetõttu tekkisid makseraskused. Minu kontod on arestitud. Seaduse järgi peab inimene miinimumpalga kätte saama. Mina ei saa paraku midagi. Kohe, kui raha laekub arvele, läheb see kõik kohtutäiturile. Nüüd sain tööle, kuid kardan, et kogu laekuv töötasu peetakse samuti kontolt kinni.
Kas kohtutäitur peab jätma minu kontole alampalga või tuleb selles eraldi kokku leppida?
Saatsin e-kirjaga päringu kohtutäiturile, kuid seni ei ole vastust saanud. Mis aja jooksul on kohtutäitur kohustatud vastama?
Lugupidamisega

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Täitemenetluse seadustiku järgi peab võlgnikule tagama, töötasu ja sellega sarnase sissetuleku arestimisel, summad alljärgnevalt:
Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.
Käesolev säte ei kehti aga lihtsalt konto arestimise puhul. Juhul, kui Teie kontole hakkab laekuma töötasu, on teie kohustus kohtutäiturit viivitamatult teavitada sellest asjaolust ning seejärel vabastab kohtutäitur 3 tööpäeva jooksul vastava summa ka arestist.
Üldine võlgniku kirjadele vastamise aeg on 30 päeva.
 

Küsimus: Täitemenetlus juhul, kui sissetulek ei võimalda võlgnevuse tasumist16.03.2011

Tere,
Seoses auto kasutusrendi lepingu lõpetamisega tekkis mul suure summa ulatuses võlgnevus liisingfirmale (auto müügikahjum, kohtukulud, tasumata arved). Invaliidistusin ning saan invaliidsuspensioni alla riigi poolt kehtestatud palga alammäära. Olen abielus teist aastat ja elan abikaasa korteris. Ühiselt soetanud midagi pole. Endal ei ole mul mingit vara, mille müügist saaks võlgnevuse tasuda.
Kuidas kohtutäitur, lähtudes seadustest, täitemenetlust läbi viib?
Kas on võimalus, et võlgnevus kustutatakse?
Mis oleks lahendus?
Ette tänades

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Täitemenetlus tuleb täituril siiski läbi viia ja selle käigus välja selgitada võlgniku vara ning sellele võimaluse korral sissenõue pöörata. Kui täitemenetluse käigus siiski selgub, et võlgnikul puudub vara, sh sissetulek, millele oleks võimalik sissenõuet pöörata, siis täitemenetlus veel lõpetamisele ei kuulu, vaid täitur edastab saadud info sissenõudjale (võlausaldajale) ning märgib, et nõude rahuldamise perspektiiv täitemenetluse teel on ebatõenäoline.

Kui võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks, siis pankrotiseaduse kohaselt oleks see üks alustest, mille korral võlausaldaja saaks esitada võlgniku suhtes pankrotiavalduse.

Ilmselt oleks küsimuse esitajal endal mõistlik esitada pankrotiavaldus kohtule, kuna maksejõuetus on ilmne ning see on püsiv. Pankrotimenetluse raames on võimalik kohtult taotleda võlgadest vabastamise menetlust ning seeläbi 5 aasta möödumisel vabaneda pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.
 

Küsimus: Kas arve arestimisest teatatakse tööandjale?14.03.2011

Tere,
Kas kohtutäitur peab konto arestimisest teavitama konto omaniku tööandjat?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Ei pea teavitama.
 

Küsimus: Töötasu osaline arestimine10.03.2011

Tere,
Kui kohtutäiturile on esitatud avaldus elatusmiinimumi allesjätmiseks ja see on ka mõned kuud ilusti toiminud, siis millise seaduse alusel on kohtutäituril õigus arestida töötasu osaliselt, otse tööandja poole pöördudes, tekitades sellega olukorra, et panka ei jõudnudki seadusega ettenähtud elatusmiinimum.

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Kohtutäitur on kohustatud viivitamatult rakendama kõiki seaduses sätestatud abinõusid võlgnevuse sissenõudmiseks, sh pöörama sissenõude võlgniku pangaarvetele ja töötasu nõudele. Aluse selleks annab täitemenetluse seadustik. Nii pangaarve arestimise kui ka töötasu arestimise korral tuleb võlgnikule tagada seaduses sätestatud alampalk (278,02 eurot) ja ülalpeetavate olemasolul lisandub sellele 1/3 alampalka iga ülalpeetava eest.
Kui võlgniku töötasu kantakse võlgniku arestitud pangaarvele, tühistab kohtutäitur võlgniku kirjaliku avalduse alusel 3 tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku ehk elatusmiinimumi.
Juhul, kui panka alampalk ei jõudnud, on ehk tööandja töötasu arestimise aktist valesti aru saanud.
Töötasu arestimise täpsema kirjelduse leiate: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/töötasu-arestimise-skeem.