Täitemenetlus


Küsimus: Võlgniku korteri sundmüük07.03.2011

Kui kohtutäitur on arestinud korteri, siis millistel tingimustel on tal õigus korter sundmüüki panna?
Kas saab korterit sundmüüki panna, kui võlgnik on raske puudega, psüühikahäiretega inimene?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
kinnisvarale sissenõude pööramiseks ehk võlgniku korteri müügiks, ei ole täitemenetluse seadustikus (RT I 2005, 27, 198) erilisi tingimusi ette nähtud. Tingimus on kindlasti see, et võlgnik ei ole oma võlga tasunud.

Olenevalt võlasumma suurusest ja iseloomust püütakse võlga kindlasti sisse nõuda ka muid viise kasutades, näiteks arestitakse võlgniku pangakontod või töötasu. Kui aga täitedokumendiks on hüpoteegi seadmise leping, siis saabki sissenõude pöörata üksnes panditud kinnisasjale ehk müüakse ainult seda konkreetset korterit.

Kui võlgnik või tema esindaja leiab, et täitmine on võlgniku suhtes ülekohtune, siis võib ta esitada kohtusse avalduse täitemenetluse peatamseks, pikendamiseks või ajatamiseks täitemenetluse seadustiku § 45 alusel. Sellisel juhul saab kohus otsustada, kas võlgniku vara müümine on otstarbekas.

Kohtutäitur peab täitemenetluse peatama, kui võlgnik muutub piiratud teovõimega isikuks kuni talle eestkostja määramiseni ning kohtutäitur võib täitemenetluse peatada, kui võlgnik raskelt haigestub või viibib statsionaarses raviasutuses.