Täitemenetlus


Küsimus: Töötasu osaline arestimine10.03.2011

Tere,
Kui kohtutäiturile on esitatud avaldus elatusmiinimumi allesjätmiseks ja see on ka mõned kuud ilusti toiminud, siis millise seaduse alusel on kohtutäituril õigus arestida töötasu osaliselt, otse tööandja poole pöördudes, tekitades sellega olukorra, et panka ei jõudnudki seadusega ettenähtud elatusmiinimum.

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Kohtutäitur on kohustatud viivitamatult rakendama kõiki seaduses sätestatud abinõusid võlgnevuse sissenõudmiseks, sh pöörama sissenõude võlgniku pangaarvetele ja töötasu nõudele. Aluse selleks annab täitemenetluse seadustik. Nii pangaarve arestimise kui ka töötasu arestimise korral tuleb võlgnikule tagada seaduses sätestatud alampalk (278,02 eurot) ja ülalpeetavate olemasolul lisandub sellele 1/3 alampalka iga ülalpeetava eest.
Kui võlgniku töötasu kantakse võlgniku arestitud pangaarvele, tühistab kohtutäitur võlgniku kirjaliku avalduse alusel 3 tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku ehk elatusmiinimumi.
Juhul, kui panka alampalk ei jõudnud, on ehk tööandja töötasu arestimise aktist valesti aru saanud.
Töötasu arestimise täpsema kirjelduse leiate: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/töötasu-arestimise-skeem.