Täitemenetlus


Küsimus: Kohtutäituri poolt emapalgast summa kinnipidamine09.03.2011

Kas lastetoetusest ja emapalgast tohib kohtutäitur oma osa võtta, kui see on üle elatusmiinimumi?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Üldnormina lastetoetusele ja vanemahüvitisele ei tohi sissenõuet pöörata vastavalt täitemenetluse seadustiku § 131 lg 1.

Kuid lõige 2 sätestab erisuse. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib vanemahüvitisele (emapalgale) pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.