Täitemenetlus


Küsimus: Kas kohtutäitur peab arestitud kontole jätma alampalga?16.03.2011

Tere,
Olin pikka aega töötu ning seetõttu tekkisid makseraskused. Minu kontod on arestitud. Seaduse järgi peab inimene miinimumpalga kätte saama. Mina ei saa paraku midagi. Kohe, kui raha laekub arvele, läheb see kõik kohtutäiturile. Nüüd sain tööle, kuid kardan, et kogu laekuv töötasu peetakse samuti kontolt kinni.
Kas kohtutäitur peab jätma minu kontole alampalga või tuleb selles eraldi kokku leppida?
Saatsin e-kirjaga päringu kohtutäiturile, kuid seni ei ole vastust saanud. Mis aja jooksul on kohtutäitur kohustatud vastama?
Lugupidamisega

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Täitemenetluse seadustiku järgi peab võlgnikule tagama, töötasu ja sellega sarnase sissetuleku arestimisel, summad alljärgnevalt:
Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.
Käesolev säte ei kehti aga lihtsalt konto arestimise puhul. Juhul, kui Teie kontole hakkab laekuma töötasu, on teie kohustus kohtutäiturit viivitamatult teavitada sellest asjaolust ning seejärel vabastab kohtutäitur 3 tööpäeva jooksul vastava summa ka arestist.
Üldine võlgniku kirjadele vastamise aeg on 30 päeva.