Täitemenetlus


Küsimus: Töövõimetuspensioni ja sotsiaaltoetuse arestimine18.03.2011

Olin pikka aega haige ja jäin selle tagajärel töötuks. Nüüd on tekkinud makseraskused. Saan töövõimetuspensioni ja sotsiaaltoetust. Kas kohtutäituril on õigus arestida minu töövõimetuspension ja sotsiaaltoetus võlgade katteks? Mingit vara mul ei ole võlgade maksmiseks. Elatusmiinium peaks mulle ikka kätte jääma?
Ette tänades.

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Sissetulekud, millele ei saa pöörata sissenõuet on kirjas täitemenetluse seadustiku § 131. Need on:
1) riiklikud peretoetused;
2) matusetoetus;
3) puudega inimese sotsiaaltoetus;
4) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
5) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis;
6) seadusel põhinev elatis;
7) haigekassa tasutud rahaline ravikindlustushüvitis, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
8) lisatasu ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete tööolude eest;
9) vanemahüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus.

Samas ütleb seadus, et kui muule varale sissenõude pööramine ei ole viinud eesmärgini, siis võib punktides 5-9 nimetatud varale siiski sissenõude pöörata sissenõudja avalduse ausel ja enne võimalusel ka võlgniku ära kuulates.
Alamapalk peab Teile kätte jääma juhul, kui tegemist ei ole elatise nõude tasumisega.