Töötuskindlustus


Küsimus: Kas saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna kui olen teises äriühingus juhatuse liige aga tasu ei saa?12.05.2014

Kas töötaja saab end võtta töösuhte lõpetamisel arvele töötuna juhul kui ta on teises äriühingus juhatuse liige aga seal palka/töötasu ei saa?

Juhul kui ei saa töötuna arvele võtta, kas siis on kohustus kinni pidada töötasust töötuskindlustusmakset?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Hea küsija

Töötuna arvelevõtmise kohta saate infot töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Alates 01.05.2014 ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Muu juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmed, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9 (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saavad alates 01.05.2014 töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme tasu ja kui nad esitavad tasu mittesaamise kohta tõendi.

Töötuskindlustusmaksete kohta saate infot: http://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse

Töötaja (2%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad. Töötuskindlustusmakse maksmise kohustus lõpeb vanaduspensionikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Tööandja (1%) töötuskindlustusmakset peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt, sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.