Töötuskindlustus


Küsimus: Individuaalse tööotsimiskava koostamine30.05.2011

Austatud Nansi Kartanas!

Palun selgitage mulle seoses 1.mail jõustunud seaduse muudatustega, mis sätestavad töötu KOHUSTUSE osaleda individuaalse tööotsimiskava (ITK) koostamisel:

Kas kunde võib ITK allkirjastamisel lisada oma resolutsiooni, (näiteks kinnitan, kuid ei nõustu sisuliselt), kui ta arvab, et tema kohustus osaleda ITK koostamisel ei ole piisavalt realiseerunud?

Vastasel juhul tekib olukord, et ITK ei aita tööle ning mul on hiljem raske tõestada, et ma sisuliselt ITK koostamises piisavalt osaleda ei saanud, ning andsin allkirja ainult selleks, et tööturu arvelt mitte maha võetud saada!

A

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija,
ITK koostamise kohustus kehtib juba alates tööturuteenuste ja -toetuste seaduse jõustumisest 01.01.2006.a. Töötu peab kinnitama individuaalse tööotsimiskavaga nõustumist allkirjaga. Individuaalset tööotsimiskava võib vastavalt vajadusele muuta, millega nõustumist kinnitab töötu samuti allkirjaga.

Individuaalse tööotsimiskava koostamise eesmärk on töötule töö leidmiseks ja tööleasumiseks vajalike tegevuste kavandamine. Töötukassa töövahenduskonsultandid oskavad koos tööd otsiva kliendiga koostada just iga inimese vajadusi ja võimalusi arvestava tööotsimiskava, mida on võimalik täita. Seega, praktikas ei saa juhtuda, et klient enda koostatud ITK-ga sisuliselt ei nõustuks. Kindlasti on alati teretulnud ettepanekud Teie tööleasumist soodustavate täiendavate tegevuste lisamiseks individuaalsesse tööotsimiskavasse.

1. maist 2011 jõustunud muudatus ainult täpsustab, kuidas konkreetselt koostatakse individuaalset tööotsimiskava, millal hinnatakse tööotsimiskavas ettenähtud tegevuste ning tööturuteenuste sihipärasust ja muudetakse tööotsimiskava. Individuaalse tööotsimiskava sihipärasust ei hinnata ajal, kui töötu osaleb tööturuteenuses. Samuti täpsustab alates 1. maist 2011 lisandunud paragrahv 3 (prim) eraldi ka töötu kohustusi, sõnastades need võrreldes seaduse varasemate redaktsioonidega selgemalt. Selle paragrahvi kohaselt on töötu kohustatud osalema individuaalse tööotsimiskava koostamisel ja ka seda täitma. Kui töötu leiab, et ta ei soovi tööotsimiskava täita ja keeldub selle kinnitamisest, võidakse lõpetada tema töötuna arvelolek.