Töötuskindlustus


Küsimus: Palgatoetuse alusel tööl, kuidas saaksin töötuskindlustuse kaitse säilimisega töölt lahkuda?28.06.2011

Tööandja sõnul olen palgatoetuse alusel tööl alates 1.detsembrist, seega 7 kuud. Kui lahkun töölt omal soovil, kas saan töötuskindlustushüvitist. Kui ei saa, siis mis moel saaksin lahkuda, et töötuskindlustus säiliks?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Kui Teid on tööle võetud palgatoetuse lepingu alusel, siis peab tööandja tagastama palgatoetuse, kui tööandja algatusel lõpetatakse tähtajatu või üle ühe aasta pikkune tähtajaline tööleping enne ühe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest. Palgatoetust ei pea tööandja tagastama, kui tööleping lõpetatakse töötaja algatusel enne määratud tähtaega.

Töötaja algatusel (omal soovil) või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmise korral ei ole Teil õigust töötuskindlustushüvitisele.