Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuskindlustushüvitise saamise võimalus15.07.2011

Tere!
Minu tööleping lõpetati TLS 89 lõige 2 alusel. Esitasin avalduse töötuskindlustushüvitise saamiseks, aga kuna olen ka hooldajatoetust saav isik, siis mulle ei maksta töötuskindlustushüvitist, sest mul on juba sissetulek olemas 15 euro näol hooldamise eest. Kui ma esitan linnavalitsusele avalduse ja loobun hooldamisest, siis on mul võimalus töötuna arvele võtta ning taotleda töötuskindlustust. Kas seoses hooldamise lõpetamisega peale töölepingu lõpetamist võib tekkida takistusi töötuskindlustuse saamisel?
Tänan vastamast!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuna arvelevõtmine ja töötuskindlustushüvitise maksmine on kaks erinevate seaduste alusel läbiviidavat haldustoimingut.
Kõigepealt vaadatakse, kas isikut on võimalik töötuna arvele võtta. Tööturuteenuste ja - toetuste seaduse alusel ei võeta inimest töötuna arvele, kui ta hooldab puudega isikut ja valla- või linnavalitsus maksab talle hooldamise eest toetust.
Seega, kui Teile makstakse hooldajatoetust, siis ei ole võimalik Teid töötuna arvele võtta.
Kui hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, siis on Teid võimalik töötuna arvele võtta ja kui vastate töötuskindlustushüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele, on võimalik taotleda hüvitist.

Töötuskindlustushüvitise taotlemiseks peab isik vastama kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Tõenäoliselt Te esitasite töötukassale töötuna arvelevõtmise taotluse, millele saite negatiivse otsuse, seega ei olnud võimalik töötuskindlustushüvitise saamiseks avaldust esitada.