Töötuskindlustus


Küsimus: Õigus töötuskindlustushüvitisele11.02.2011

Kas töötul on õigus töötukindlustushüvitisele, kui tööleping lõpeb tähtaja möödumisel, st tähtajaline tööleping kestis näiteks üks kuu?
Mille järgi arvutatakse töötukindlustushüvitist - kas viimase töökoha (kui see kestis ainult ühe kuu) või lihtsalt eelneva perioodi sissetulekute järgi?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Jah, tähtajalise töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmise korral on õigus taotleda töötuskindlustushüvitist. Kuid peab vastama ka teistele hüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele s.t. peab olema töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.
Üks kuu kindlustusstaaži arvestatakse kindlustatule iga kalendrikuu eest, mil talle maksti tasu, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Seega, kolme aasta jooksul peaks olema saadud töötasu, millelt maksti töötuskindlustusmaksu, 12-l kalendrikuul, mis ei pea olema järjestikku.
Töötuskindlustushüvitise väljamaksmisega muutub nulliks varem kogutud töötuskindlustusstaaž.

Töötuskindlustushüvitise ühe kalendripäeva maksumus arvutatakse Maksu- ja Tolliameti ja töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Hüvitise suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt isiku ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse (töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel). Üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagatakse arvuga 270 ning tulem ongi isiku ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Ühe kalendripäeva keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset (nt koondamishüvitused, haigustoetused, lähetustasud jne).
Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni määratud perioodi lõpuni.
Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arveloleku perioodi jooksul (töötu otsib tööd ja käib kokkulepitud ajal konsultandi vastuvõtul), kuid mitte kauem, kui
- 180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on lühem kui 56 kuud;
- 270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 56 kuni 110 kuud.