Töötuskindlustus


Küsimus: Kas koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%)?03.12.2015

Kas töötaja koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%) ja kas tööandja peab sellelt tasuma töötuskindlustusmakset (0,8%)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tööandja

Eestis tegeleb maksude kogumisega ja maksude maksmise kohta selgituste andmisega Maksu- ja Tolliamet. Info töötuskindlustusmakse kohta on avalikustatud ka Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse
Töötaja töötuskindlustusmakset (1,6%) peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad.
Töötuskindlustusmakset tuleb kinni pidada ja maksta töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt (nt puhkusetasu).
Töötuskindlustusmakset ei maksta:
- töö- või teenistussuhte lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt (nt koondamishüvitus, tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu töölepingu lõpetamisel ette- nähtud hüvituselt vms);
- töö- või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt ja viiviselt (nt töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise korral individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega ettenähtud hüvituselt);
- tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt;
- sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustusmakset peab arvestama, kinni pidama ning Maksu- ja Tolliametile üle kandma tööandja. Kui tööandja peab töötuskindlustusmakset kinni töötaja, kes pole kindlustatu, palgalt, ei anna see isikule kindlustuskaitset ega õigust töötuskindlustushüvitisele. Samuti ei suurenda töötaja õigusi see, kui tööandja on töötuskindlustusmakse kinni pidanud summalt, millelt tegelikult ei pea töötuskindlustusmakset maksma (nt koondamishüvitiselt).
Sellisel juhul võib töötaja taotleda tööandjalt õigusliku aluseta kinni peetud maksete tagastamist ning tööandja saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt enammakstud summade tagasimaksmist või tasaarvestamist maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
Tööandja töötuskindlustusmakset (0,8%) peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt (kogu palgafond), sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.