Töötuskindlustus


Küsimus: Toetuse tagasiulatuv peatamine18.08.2011

Kas Töötukassal on õigus teha otsus toetuse maksmise peatamiseks tagasiulatuvalt (pärast tagasiulatuvat kuupäeva on toetuse maksmist jätkatud), kui ei ole ilmnenud ühtki uut ega täiendavat asjaolu. Kõikidest muutustest on Töötukassat õigeaegselt informeeritud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuna arvelevõetud isikule maksab töötukassa töötutoetust töö otsimise perioodi toetamiseks ja tingimusel, kui töötu otsib aktiivselt tööd, kandideerib sobivatele tööpakkumistele ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal.
Töötukassa võtab vastu otsuseid töötutoetuse määramise või peatamise kohta tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) alusel. TTTS § 32 alusel peatatakse töötutoetuse maksmine, kui:
1) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta keeldub sobivast tööst – 10 päevaks;
2) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta keeldub individuaalse tööotsimiskava täitmisest – 10 päevaks;
3) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta ei pöördu määratud ajal töötukassasse – viimase pöördumise päevale järgnevast päevast kuni vastuvõtule ilmumise päevani (kaasa arvatud).
Nimetatud juhtudel vähendatakse töötutoetuse saamise päevade arvu peatatud töötutoetuse päevade võrra.

Töötutoetuse maksmine peatatakse 30 päevaks, kui töötul tekib vähemalt 31-kordse töötutoetuse päevamäära suurune ühekordne sissetulek (65,41 €). Sellisel juhul ei vähendata töötutoetuse saamise päevade arvu.

Isiklikult Teie kohta vastu võetud otsuste kohta annab selgitusi töötukassa konsultant.