Töötuskindlustus


Küsimus: Avalduse esitamine ja töötuskindlustushüvitise arvestamine04.09.2011

Töötukassa hakkab hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse esitamist. Töötuskindlustushüvitis makstakse iga kuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest pangakontole.

Küsimus: Kui minu tööleping (koondamine) lõppeb 30.09.2011, siis kas ma pean Töötukassale esitama teate töölepingu erakorralisest ülesütlemisest koondamise tõttu hiljemalt 8 päeva enne 30-ndat septembrit (tööraamatut mul sel ajal veel käes pole), sest muul juhul (kui esitan 03.10.) jään ma 10 päeva (01.okt ei saa esitada - laupäev) tasust ilma.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötukassa hakkab töötuskindlustushüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist, kuid mitte varem kui kaheksandast päevast Teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates.
Seega, esimeseks tingimuseks töötuskindlustushüvitise määramisel on, et olete juba töötuna arvele võetud. Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes ei tööta (kelle töösuhe on lõppenud), kes otsib tööd ja soovib tööle asuda, kes on valmis vastu võtma sobiva töö ja kes soovib oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi.
Teil on võimalik pöörduda töötukassasse arvelevõtmiseks esimesel tööpäeval pärast viimast tööpäeva - ehk siis 03.10.2011.
Töötuna arvelevõtmisel tuleb töötuskindlustushüvitise taotlemiseks esitada viimase töösuhte lõppemise dokument ja tööandja tõend kindlustatule. Kuid on olemas ka erandid, kus rakendatakse töötuskindlustushüvitise määramisel ooteperioode.
Kindlustatul, kelle viimane töösuhe öeldi üles koondamise tõttu või kes ütles töölepingu üles töölepingu seaduse § 37 lõike 5 (töölepingu lõpetamine töötaja algatusele seoses tööandja poolt töötasu vähendamisega töö mitteandmise korral) alusel ning kes on töötuna arvele võetud ja kellel on olemas vajalik kindlustusstaaž, on õigus töötuskindlustushüvitisele:
- kui töösuhe selle tööandjaga kestis viis kuni kümme aastat – 30 kalendripäeva möödumisel arvates töö- või teenistussuhte lõppemisest;
- kui töösuhe selle tööandjaga kestis üle kümne aasta – 60 kalendripäeva möödumisel arvates töö- või teenistussuhte lõppemisest;
- juhul kui 01.07.2009 seisuga on töösuhe selle tööandja juures kestnud vähemalt 20 aastat ja kui töösuhe öeldakse üles enne 01.01.2015, siis tekib õigus töötuskindlustushüvitisele 90 kalendripäeva möödumisel arvates töösuhte lõppemisest.

Isiklike küsimuste korral palun helistada töötukassa infotelefonile 15501 (lauatelefonilt tasuta, Skype’lt valides: tootukassa) või kirjutada aadressile info@tootukassa.ee