Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele?26.09.2011

Minuga lõpetati tööleping TLS § 88 lõige 1 punkt 2 alusel. Kas mul on õigus saada töötuskindlustust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab kindlustatud isik vastama kolmele tingimusele:
1) ta peab olema töötuna arvele võetud;
2) tal peab olema töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töö- või teenistussuhe peab olema lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.
Kui viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõppenud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 2 alusel (ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata - töövõime vähenemine), siis see põhjus annab õiguse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.