Töötuskindlustus


Küsimus: Milline peab olema töölepingu lõpetamise alus?27.09.2011

Millise § 88 punkti alusel võib olla tööleping lõpetatud, et saada töötuskindlustust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Töölepingu lõpetamise põhjus peab olema vastavuses tegeliku töösuhte lõppemise põhjusega.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 on loetletud töösuhte lõppemise alused, mille puhul ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele:
1) töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel, välja arvatud töösuhte lõpetamisel töölepingu seaduse § 37 lõikes 5, § 91 lõikes 2 ja § 107 lõikes 2 nimetatud alustel;
2) töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3–8 nimetatud põhjusel või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu;
3) poolte kokkuleppel.

Seega, on töötajal õigus töötuskindlustushüvitisele töösuhte lõppemisel muudel, töötuskindlustuse seaduse § 6 lõikes 2 nimetamata alustel, kuid samas peate vastama ka teistele hüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele. Kas Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele – otsustatakse haldusmenetluse käigus pärast taotluse ja vajalike dokumentide esitamist töötukassale.