Töötuskindlustus


Küsimus: Kas töötukassa võtab töötuna arvele palgatöötaja kes on ka mitteaktiivne äriühingu juhatuse liige?18.08.2017

Tere.
Palun selgitage, et kas riigikohtu 11.05.2017 otsuse põhjal töötukassa võtab töötuna arvele ja määrab töötutoetust kui taotleja on mitteaktiivse äriühingu juhatuse liige, kes ei ole saanud ega saa töötasu või dividende. Taotleja on samal ajal paralleelselt olnud aktiivsel palgatööl teises ettevõttes - tööstaaž 3 aastat. Samas tööleping lõpetati omal soovil.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Omal soovil töösuhte lõppemise järel ei saa äriühingu juhatuse liiget töötuna registreerida.
Vastavalt Riigikohtu 11.05.2017 otsusele saab erandkorras töötuna registreerida ja maksta töötuskindlustushüvitist ka äriühingu juhatuse liikmele, kes vastab järgmistele tingimustele:
1) tema töötasult on tasutud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuul töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul, mis tähendab, et tal on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka töölepinguga töötamine ja töötasu, millelt maksud makstud;
2) tema viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel:
nt koondamine (TLS § 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise (§ 80) töösuhte lõppemine, samuti töösuhte lõppemisel tööandja algatusel TLS § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu)
või 2 (töövõime vähenemine) alusel.
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
Registreeritud töötu, kes on samal ajal äriühingu juhatuse liige, võib töötuna arvel olla seni, kuni talle makstakse töötuskindlustushüvitist.