Töötuskindlustus


Küsimus: Tähtajalise töölepingu lõppemine vanemahüvitise ajal30.09.2011

Kui tähtajaline tööleping lõpeb rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal (või vanemahüvitise saamise ajal), kas saan end töötukassas töötuna arvele võtta ja saada kindlustushüvitist 270 päeva + vanemahüvitist (vähendatud määral)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

Kui Teie tähtajaline tööleping on lõppenud, Te otsite tööd ja soovite tööle asuda, ning olete valmis vastu võtma sobiva töö, siis on Teid võimalik töötukassas töötuna arvele võtta.

Töötuna arvelevõtmise korral võib Teil, olenevalt eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele.
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (kindlustatul, kes kasutas eelnimetatud 36 kuu jooksul rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, pikendatakse 36-kuulist perioodi puhkusel oldud aja võrra, kui sama aja kohta puuduvad töötuskindlustuse andmekogus andmed töötuskindlustusstaaži kohta);
3) kellega töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).

Töötuskindlustushüvitist makstakse töötuna arveloleku perioodi jooksul (kui otsite aktiivselt tööd, kandideerite sobivatele tööpakkumistele ja pöördute töötukassasse kokkulepitud ajal), kuid mitte kauem, kui töötuskindlustushüvitise määramise otsusega määratud. Hüvitise periood (180, 270 või 360 päeva) sõltub kogutud töötuskindlustusstaažist.

Vanemahüvitise saamine ei välista samal ajal töötuna arvelolemist ja töötuskindlustushüvitise saamist, st töötuskindlustushüvitist võidakse maksta kuni hüvitise perioodi lõpuni, kui olete jätkuvalt töötuna arvel ja täidate tööotsimise nõudeid. Kui Te ei täida tööotsimise nõudeid, lõpetatakse töötuna arvelolek ja töötuskindlustushüvitise maksmine enne hüvitise perioodi lõppemist.

Vanemahüvitise seaduse § 5 lg 1 kohaselt kohustub vanemahüvitise saaja pensioniametile viivitamatult kirjalikult teatama, kui ta saab vanemahüvitise maksmise kalendrikuul hüvitise määrast suuremat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu (näiteks töötuskindlustushüvitist). Kas ja mis ulatuses vähendatakse vanemahüvitist, soovitan küsida Sotsiaalkindlustusametist või elukohajärgsest pensioniametist.