Töötuskindlustus


Küsimus: Töötuna arvele võtmine vanemahüvitise ajal04.10.2011

Tere!
Kui vanemahüvitise saamise ajal lõpeb tähtajaline tööleping, siis kui kiiresti peab end töötuna arvele võtma? Näiteks rasedus- ja sünnituspuhkus algab 1.01.2012, tööleping lõpeb märtsis 2012. Kas siis saan end töötuna arvele võtta juunis 2013, peale vanemahüvitises saamise lõppu ja ikka saada 50% ja 40% tööstaaži järgi (270 päeva)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!

1) Töötuna arvelevõtmine
Kui Te soovite oma tööotsingutel kasutada töötukassa abi, siis töötuna arvelevõtmiseks võite pöörduda meie kohalikku osakonda Teile sobival ajal (kui Teie töösuhe on lõppenud, Te otsite tööd, soovite tööle asuda ja olete valmis vastu võtma sobiva töö).
Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele.

2) Töötutoetus
Õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (mh õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis, täiskoormusega õppimine kutse- ja kõrgkoolis, alla 8-aastase lapse kasvatamine) ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast. Töötutoetuse päevamäär 2011. aastal on 2,11 €.

3) Töötuskindlustushüvitis
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
- kes on töötuna arvele võetud;
- kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- kellega töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Kindlasti on Teid võimalik töötukassas töötuna arvele võtta ka 2013. aastal.
Kas Teil on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, otsustatakse haldusmenetluse käigus Teie poolt arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.