Töötuskindlustus


Küsimus: Kas saan töötukindlustushüvitist kui tööleping lõppes katseajal?02.04.2018

Tere
Kas saan töötuskindlustushüvitist, kui olen asunud katseajaga uude töökohta tööle kuid selgub, et ma ei saa tööga hakkama ja seetõttu soovin katseajal töölepingu lõpetada, või soovib tööandja minuga katseajal töölepingu lõpetada.
Eelnevas töökohas olin üle 7 aasta töötanud.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Hea küsija

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele nt koondamine (§ 89), katseaja (§ 86) või tähtajalise töösuhte lõppemine (§ 80).
Töölepingu seaduse järgi võivad katseaja jooksul töölepingu üles öelda kas tööandja või töötaja, mõlemal juhul märgitakse töölepingu lõppemise aluseks § 86.
Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust
enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele.