Töötuskindlustus


Küsimus: Hüvitise saamise aluseks olev töötuskindlustusstaaž28.10.2011

Jäin töötuks koondamise tõttu ja võeti töötuna arvele 14.07.2008. Töötuskindlustusstaaži oli 78 kuud ja määrati hüvitise maksmise periood 270 kalendripäeva. Töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetati 05.08.2008, kuna sain tähtajalise töölepinguga töö, mis kestis 03.04.2011. Uuesti võeti töötuna arvele 13.04.2011. Töötuskindlustusstaaži oli 31 kuud ja hüvitise maksmise periood 180 päeva.
Kas eelmine staaz ei lähe enam arvesse? Kui sain tähtajalise töölepingu, siis sain aru, et arvelolek peatub ja vajadusel pärast jätkub. Olen ma millestki valesti aru saanud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Töötuskindlustushüvitise väljamaksmisega on varasem kindlustusstaaž ära kasutatud ja muutub nulliks.

Kui isikule määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetati enne töötuskindlustushüvitise määramise otsuses märgitud hüvitise perioodi lõppemist, on tal uuesti õigus töötuskindlustushüvitisele, kui ta
- on hüvitisele õiguse andnud töötuskindlustusstaaži nulliks lugemise päevast arvates 12 kuu jooksul uuesti töötuna arvele võetud;
- on pärast töötuna arveloleku lõppemist töötanud töölepingu alusel, avalikus teenistuses või võlaõigusliku lepingu alusel;
- vastab muudele töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele, välja arvatud kindlustusstaaži nõue.