Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui lõpetasin viimase töölepingu oma algatusel aga seda katseajal?24.11.2020

Tere, kui lõpetasin viimase töölepingu oma algatusel aga seda katseajal, kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna registreeritud isikul on õigus töötuskindlustushüvitisele:
- kui tema viimane töösuhe enne töötuna registreerimist on lõpetatud töölepingu seaduse § 86 alusel ja
- kui tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Meie jaoks on oluline, et töötamise registris on kirjas TLS § 86, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.
Töötukassa jaoks ei ole oluline teada, kumma algatusel katseajal töösuhe lõpetati või mis oli katseaja eesmärk.

Töölepingu seaduse § 86 lg 1 sisaldab võrdselt mõlema osapoole õigust töösuhe katseaja jooksul üles öelda:
„§ 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal (1) Tööandja ja töötaja võib tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates.“