Töötuskindlustus


Küsimus: Kas pärast töötuskindlustushüvitist on võimalik saada töötutoetust?22.02.2011

Tere,
Kui olen saanud töötuskindlustushüvitist, kas mul on võimalik saada ka töötutoetust ja kui kaua seda makstakse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Teile määrati töötuna töötuskindlustushüvitis 180 päevaks (Teil oli kogunenud töötuskindlustusstaaži 12 kuni 55 kuud) ja Te pole 180 päeva möödumisel tööd leidnud, siis on Teil õigus taotleda töötutoetust veel 90 päevaks (töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust kokku ei maksta pikema perioodi jooksul kui 270 päeva), kuid Te peate vastama töötutoetuse määramiseks kehtestatud tingimustele.

Õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast. Töötutoetuse päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtul käimiste vaheliste päevade eest.

Seega, töötutoetuse määramisel arvestatakse ka muid sissetulekuid, kui Teie kuu sissetulek (näiteks pension) ületab 65,41 €, ei ole Teil õigust töötutoetusele.