Töötuskindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus saada koondamisel töötuskindlustushüvitist, kui olen teise äriühingu nõukogu liige?24.11.2011

Kas mul on võimalik saada koondamise korral töötuskindlustushüvitist? Olen ettevõttes töötanud üle 15 aasta, samal ajal olles nõukogu liige teises ettevõttes. Nõukogu liikmeks olemise eest ma tasu saanud ei ole.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Teie küsimus hõlmab mitut erinevat toimingut töötukassas, seega tutvustan neid eraldi.

I. Kindlustushüvitis koondamise korral
Kui Te olete selles ettevõttes, kust Teid koondatakse, töötanud 15 aastat, on Teil õigus koondamise kindlustushüvitisele kahe kuupalga ulatuses. Koondamise kindlustushüvitise taotluse peab tööandja esitama 5 päeva jooksul pärast koondamist töötukassale. Teie ise ei pea selle hüvitise saamiseks avaldusi esitama ega töötuna arvele võtma. Hüvitis makstakse Teie kontole kuu aja jooksul.

II. Töötuna arvelevõtmine
Kui Te soovite uue töö otsingutel kasutada töötukassa abi, siis on Teid võimalik töötuna arvele võtta, kui Te ei tööta ja kui Te juriidilise isiku juhtorgani liikmena ei saa tasu juhtimise eest. Töötuna arvelevõtmisel peaksite esitama juriidilise isiku poolt välja antud kirjaliku tõendi, et Te ei saa nõukogu liikmena tasu.
Töötuna arvelevõtmiseks tuleb isiklikult pöörduda Teile sobivaimasse töötukassa osakonda, milliste kontaktandmed leiate: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12514&pe=shift
Kaasa tuleks võtta:
-kehtiv isikut tõendav dokument;
-töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse taotlemise korral viimase töösuhte kestvust ja lõppemise põhjust tõendav dokument (tööleping või teenuse osutamise leping);
-töötuskindlustushüvitise taotlemisel tööandja tõend kindlustatule.
Teenindame Teid: E,K,N 8.15-16.00 ja T 8.15–17.30 ning R 8.15–12.00

III. Töötuskindlustushüvitis
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine).
Töötuskindlustushüvitise suurus ühe kalendripäeva eest on alljärgnev protsent kindlustatu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust:
- 50% esimesest kuni 100. kalendripäevani;
- 40% 101-st kuni perioodi lõpuni.

Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arvel oleku aja jooksul (töötu otsib tööd ja pöördub töötukassasse kokkulepitud ajal), kuid mitte kauem, kui
-180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on lühem kui 56 kuud;
- 270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 56 kuni 110 kuud;
- 360 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on üle 111 kuu.
Lisaks peaksite teadma, et Te võite küll kohe pärast töö kaotamist ennast töötuna arvele võtta ja alustada uue töö otsingutega töötukassa kaasabil, kuid kui Te töötasite Teid koondanud firmas üle 10 aasta ja Teile makstakse koondamise kindlustushüvitist 2 kuupalga ulatuses, siis määratakse töötuskindlustushüvitis pärast 60 päevase ooteperioodi möödumist koondamise päevast arvates.