Töötuskindlustus


Küsimus: Missugust hüvitist või toetust makstakse koondamise puhul?22.02.2011

Kui olen koondatud, kas töötuna arveloleku ajal saan töötutoetust või töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Kui Teie töösuhe lõppes koondamisega ja Te ei ole kohe leidnud uut töökohta, Te otsite tööd, soovite tööle asuda ja olete valmis vastu võtma sobiva töö, siis on Teid võimalik töötukassas töötuna arvele võtta.

Töötuna arveloleval isikul võib olenevalt tema eelmisest tegevusest, töötamis- ja kindlustusperioodidest olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, mille määramine otsustatakse arvelevõtmisel esitatud dokumentide alusel.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, asutuse likvideerimine, katseaja ebarahuldavad tulemused, töösuhte tähtaja möödumine, pikaajalise töövõimetuse korral).

Õigus töötutoetusele on töötuna arveloleval isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (mh õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis, täiskoormusega õppimine kutse- ja kõrgkoolis, alla 8-aastase lapse kasvatamine) ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast. Töötutoetuse päevamäär käesoleval aastal on 2,11 €, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtul käimiste vaheliste päevade eest tagasiulatuvalt.

Kõigepealt tehakse kindlaks, kas vastate töötuskindlustushüvitise määramiseks kehtestatud tingimustele. Juhul, kui Teile ei ole võimalik määrata töötuskindlustushüvitist, saate ehk taotleda töötutoetust, milleks peaksite eelnenud aasta jooksul olema töötanud või tegelenud tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt 180 päeva. Töötutoetus määratakse alates 8. päevast (pärast õpingute lõpetamist alates 61. päevast) ja makstakse kogu töötuna arveloleku perioodi jooksul, kuid mitte kauem, kui 270 päeva.